✠ மே மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

மே 01 - அர்ச். பிலிப்பும் ஜேம்ஸம்

மே 02 - அர்ச். அத்தனாசியுஸ்

மே 03 - திருச்சிலுவை கண்டெடுக்கப்பட்ட திருநாள்

மே 04 - அர்ச். மோனிக்கம்மாள்

மே 05 - அர்ச். 5-ம் பத்திநாதர்

மே 06 - அர்ச். அருளப்பர்

மே 07 - அர்ச். ஸ்தனிஸ்லாஸ்

மே 08 - அதிதூதரான அர்ச். மிக்கேல் தரிசனையான திருநாள்

மே 09 - அர்ச். நசியான்சென் கிரகோரியார்

மே 10 - அர்ச். இசிதோர்

மே 11 - அர்ச். மம்மோதுஸ்

மே 12 - அர்ச். தொமிதில்லம்மாள்

மே 13 - அர்ச். செர்வாசியுஸ்

மே 14 - அர்ச். போனிபாஸ்

மே 15 - அர்ச். பீற்றரும், துணைவரும்

மே 16 - அர்ச். நெபோமுசென் ஜான்

மே 17 - அர்ச். பாஸ்கல் பாய்லோன்

மே 18 - அர்ச். தெயதோதும் துணைவரும்

மே 19 - அர்ச். பீற்றர் செலஸ்டின்

மே 20 - அர்ச். பெர்னார்டின்

மே 21 - அர்ச். பெலிக்ஸ்

மே 22 - அர்ச். யூவோ

மே 23 - அர்ச். ஜூலியா அம்மாள்

மே 24 - அர்ச். தோனாசியனும் ரோகாசியனும்

மே 25 - அர்ச். பாட்சி மரிய மதலேனம்மாள்

மே 26 - அர்ச். பிலிப் நெரியார்

மே 27 - அர்ச். பீட்

மே 28 - அர்ச். ஜெர்மானுஸ்

மே 29 - அர்ச். சிரீல்

மே 30 - அர்ச். ஃபெர்டினாண்ட்

மே 31 - அர்ச். மெரிஸி ஆஞ்செலம்மாள்