வேனி க்ரேயாத்தோர்

வேனி க்ரேயாத்தோர் ஸ்பிரீத்துஸ்,
மெந்தெஸ் தூவோரும் விஸித்தா,
இம்ப்ளே சூப்பெர்னா க்ராத்ஸியா
க்வே தூ க்ரேயாஸ்தி பெக்தோரா.

குயி தீச்செரிஸ் பாராக்ளித்துஸ்
ஆல்த்திஸ்ஸிமி தோனும் தேயி
ஃபோன்ஸ் வீவுஸ், இக்னிஸ் காரித்தாஸ்
எத் ஸ்பிரீத்தாலீஸ் உங்க்ஸியோ.

தூ செப்த்தி ஃபோர்மிஸ் முனெரே,
திச்சித்துஸ் பாத்தெர்னே தெக்ஸ்தேரே,
தூ ரீத்தே ப்ரோமிஸ்ஸூம் பாத்ரிஸ்
செர்மோனே தீத்தான்ஸ் குத்துரா.

அச்செந்தே லூமென் சென்சிபுஸ்
இன் ஃபுந்தே அமோரெம் கோர்திபுஸ்
இன்ஃபிர்மா நோஸ்த்ரி கோர்ப்போரிஸ்
விர்த்தூத்தே ஃபிர்மான்ஸ் பெர்ப்பெத்தி.

ஹோஸ்தெம் ரெப்பெல்லாஸ் லோஞ்ஜியுஸ்
பாச்செம் க்வே தொனெஸ் ப்ரோத்தினுஸ்,
துக்த்தோரே சிக் தே ப்ரேவீயோ
வீத்தேமுஸ் ஓம்னே நோக்ஸியும்.

பெர்தே ஷியாமுஸ் தா பாத்ரெம்
நோஸ்காமுஸ் ஆத்க்வே ஃபீலியும்,
தேக்வே உத்ரியுஸ்க்வே ஸ்பிரீத்தும்,
க்ரெதாமுஸ் ஓம்னி தெம்ப்போரே.

தேயோ பாத்ரி சித் க்ளோரியா,
எத் ஃபீலியோ, குயி ஆ மோர்த்துயிஸ்
சுர்ரெக்ஸித் ஆக் பாராக்ளித்தோ,
இன் சேக்குலோரும் சேக்குலா. 

ஆமென்.