மாதா பரிகார மலர் - ஜுலை - ஆகஸ்ட் 2019 - மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு நிந்தைப் பரிகாரம்


முன்னுரை: அழிகின்ற உலகமே! உன் அன்னையிடம் வா!

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்திற்கு ஏன் நிந்தைப் பரிகாரம் செய்யப்பட வேண்டும்?

பரிகார பக்தியை அனுசரிக்கும் விதம்

ஐந்து வகை நிந்தைகள் - ஐந்து முதல் சனிக்கிழமைகள்

அமல உற்பவத்திற்கு எதிரான நிந்தைக்குப் பரிகாரம்

அமல உற்பவம்: விளக்கம்

அமல உற்பவத்திற்கு நிந்தைப் பரிகாரம் அவசியம்!

தேவமாதாவின் தெய்வீகத் தாய்மைக்கு நிந்தைப் பரிகாரம்!

தேவமாதாயார்?

நாமே அமல உற்பவம்!

மாதாவின் உன்னத தெய்வீகத்தாய்மைக்கு நிந்தைப் பரிகாரம்

தேவமாதாவின் நித்திய கன்னிமைக்கு நிந்தைப் பரிகாரம்!

சேசுவைப் பெற்றெடுக்குமுன் மாதாவின் கன்னிமை!

சேசுவைப் பெற்றபோதும் பழுதுபடாததிவ்ய கன்னிமை!

சேசுவை ஈன்ற பின்னும் ஒருபோதும் பழுதுபடாத உன்னத தெய்வீகக் கன்னிமை!

சகல மனிதர்களின் கன்னிப் பிறப்பே ஆதி தேவசித்தமாயிருந்தது!

தேவமாதாவின் மீதான பக்தியை இளம் உள்ளங்களிலிருந்து அகற்றும் நிந்தைக்குப் பரிகாரம்!

தேவமாதாவின் பக்திப் பொருட்களை அகற்றி அவமதிக்கிற நிந்தைக்குப் பரிகாரம்!

குருநிலையினர் தகுதியற்ற முறையில் பூசை வைப்பது, தேவ ஊழியர்கள் தேவத் துரோகமான முறையில் திவ்ய நன்மை உட்கொள்வது ஆகிய நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரம்

தேவ ஊழியர்கள் சாவான பாவத்தில் நிலைத்திருத்தல், தங்கள் அழைத்தலைத் துறந்து விடுதல் என்னும் நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரம்

தேவ ஊழியர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை இழந்து, திருச்சபையின் எதிரிகளாக மாறும் துரோகத்துக்குப் பரிகாரம்

நம் துணை மீட்பர் அர்ச். சூசையப்பரும், மாதாவின் சமாதான காலமும்!

மாதாவின் சமாதான காலத்தில் அர்ச். சூசையப்பரும் நம் கடமைகளும்!


கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 0461 - 2361989