தேவமாதா📖 ஜெபமாலையின் இரகசியம் 1876

📖 தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை விளக்கம்

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஒன்று (பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய தெய்வீகத் திட்டத்தில் மாமரியின் பங்கு)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் இரண்டு (மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் மூன்று (பொதுவில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் நான்கு (கடவுளோடும், மனுக்குலத்தோடும் தன் சொந்த சுயத்தோடும் தனக்குள்ள தொடர்பில் மாமரியின் மகத்துவத்தின் விளைவுகள்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஐந்து (மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்)
📖 தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சிகள்

📖 மரியாயின் மாசற்ற இருதய பரிகாரப் பக்தி

📖 மரியாயின் மாசற்ற வெற்றியின் உதயம்

📖 அமலோற்பவ மாமரியின் போரணி

📖 தேவமாதாவிக் ஜெபக்கிரீடம்

📖 அதிசய மணல்மாதா

📖 மலைமாதா அருள்தல வரலாறு

📖 மசாபியேல் குகையில் பெர்னதெத் கண்ட அன்னை

📖 அர்ச். தேவமாதாவின் சங்கீத மந்திரமாலை

📖 அன்னை மரியாள் நாம் அறிந்ததும் அறியாததும்

📖 மாதா இணை மீட்பர்

📖 அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள்

📖 மரியா தூச்சே! - மரியாயின் தலைமையின் கீழ்

📖 மரியாயின் மாசற்ற இருதய வெற்றியின் உதயம்.

📖 மரியாயின் மகிமைகள்

📖 திருக்கனியும் புனித மரமும்

📖 தேவமாதாவின் தெய்வீகம்

📖 மா புனிதை மரியாளின் மாண்பு

📖 நவ மாதா

📖 மடுமாதா அம்மானை

📖 பூண்டி புதுமை அமல அரசி அன்னை சென்மராக்கினிமாதா திருத்தல வரலாறு

📖 தேவமாதா தேடியழுதேகும் பிரலாபப் பண்ணாபரணம்

📖 தேவமாதா அம்மானை

📖 தேவநாம சங்கீத பக்திரசக் கீர்த்தனம்

📖 திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் பனிமயப் பக்திரஸக் கீர்த்தனை

📖 திருமுடிச்சரிதை

📖 அடைக்கல அன்னை பதிகம்

📖 அருள்நிறை மரியம்மைக் காவியம்

📖 மீட்பரசி