இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ தஸ்நேவிஸ் மாதா திருமுடிச்சரிதை

திருமந்திரநகரில் திருக்கோவில் கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை

MI. A. Peerris

PUBLISHED BY 

Pitchai Gomes

TUTICORIN PRINTING PRESS, TUTICORIN.

1921

விலை அணா 2.


தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை - முகவுரை.

பாகம் 1

பாகம் 2

பாகம் 3

பாகம் 4

பாகம் 5

திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளது கிரீட தாரணத்தின் போது பாடிய பதினான்கு சீரிரட்டை ஆசிரிய விருத்தம்

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 1

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 2

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 3

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 4

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 5

திவ்ய பனிமயத்தாயின் திரு முடிப் பாட்டு 6

திருப்புகழ்