இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

1000 Praises

1 Abba Father    Rom 8:15

2 Loving Father 1Jn 3:1

3 Everlasting Father Isaiah 9:6

4 Heavenly Father Matt 5:48

5 Father of Spirits Heb 12:9

6 Father of lights Jam 1:17

7 Father of Mercies  2 Cor 1:3

8 Father of glory Eph 1:17

9 Father who created me Deu 32:6

10 Father who made me Deu 32:6

11 Father who established me Deu 32:6

12 My Father  Matt 6:18

13 One Father of all  Mal 2:10

14 Father of our Lord Jesus Christ 2 Cor 1:3

15 Righteous Father Jn 17:25

16 Father who is in secret Matt 6:6

17 Father of the righteous Matt13:43

18 Father of Israel  Jer 31:9

19 Living Father Jn 6:57

20 Father who is going to give the Kingdom with good pleasure Lk 12:32

21 The Most high God Dan 4:2

22 Great God Ps 95:3

23 God of gods  Ps 136:2

24 Living God 1Tim 3:15

25 Loving God   1Jn 4:8

26 God of Love and peace 2Cor 1:3

27 Eternal God  Due33:27

28 God of all comforts 2Cor 1:3

29 God of patience and consolation    Rom 15:5

30 God of glory  Act 7:2

31 God of my mercy  Ps 59:17

32 God who called me by His glory Gal 1:15

33 God of Abraham  Ex 3:15

34 God of Isaac Ex 3:15

34 God of Jacob  Ex 3:15

36 God of Jeshurun ue 33:26

37 God of Israel Josh 7:13

38 God of Elijah 2 Kg 2:14

39 God of David Isa 38:5

40 God of Daniel Dan 6:26

41 God of Shadrach, Meshach and Abed Nego  Dan 3:28

42 God the Father  Tit 1:4

43 God of our fathers Ezra 7:27

44 My father's God Ex 15:2

45 God of the valleys 1Kg20:28

46 God of the hills 1Kg 20:28

47 God of the whole earth  Isa 54:5

48 God who is overall, the eternally blessed  Rom 9:5

49 God of all kingdoms of the earth Isa 37:16

50 God of heaven and earth Ezra 5:11

51 You are God in heaven and in earth beneath Josh 2:11

52 God who rules in Jacob unto the ends of the earth Ps 59:13

53 God of wonders  Ex 15 :11

54 Mighty God     Isa 9:6

55 All mighty God Gen 17:1

56 God who rules the raging of the sea Ps 89:9

57 True God   1Thes 1:9

58 The only true God Jn 17:3

59 One God the Father 1Cor 8:6

60 The only wise God  1Tim 1:17

61 God of heaven  Eph 1:17

62 God of heaven Ezra 1:2

63 Holy God 1Sam 6:2

64 God of truth Isa 65:16

65 God of promises 1Kg 8:56

66 God of hope  Dan 9:4

67 God who keeps His covenant Rom15:13

68 Merciful God  Due 4:31

69 God who is rich in mercy Eph 2:4

70 God of righteous Ps 4:1

71 God of vengeance  Ps 94:1

72 God of truth and without iniquity Due 32:4

73 God of hosts Ps 89:8

74 My God... My God  Matt27:46

75 God who begot me Due 32:18

76 God who sees me Gen16:13

77 God who appears unto His people Gen 12:7

78 God of the spirits of all flesh Num16:22

79 God who is blessed for ever 2Cor11:31

80 God who lives forever  Due 32:40

81 God who reigns forever Ex 15:18

82 The only wise God 1Tim 1:17

83 God Revealer of secrets Dan 2:47

84 My God and King Ps 145:1

85 Great God   Ps 77:13

86 God of riches Phil 4:19

87 God who supplies every need Phil 4:19

88 God who gives the increase 1Cor 3:7

89 God who gives us victory 1Cor15:57

90 God of peace 1Thes5:23

91 God who is angry with the wicked " Ps 7:11

92 Jealous God  Ex 20:5

93 God who forgives us Ps 99:8

94 Wonder working God  Ps 77:4

95 God who makes all things Ecc 11:5

96 God of my salvation  Ps 24:5

97 God our saviour 1Tim 2:3

98 God who is the health of my countenance Ps 42:1

99 God of my exceeding joy Ps 43:4

100 Blessed God 1Tim 1:11

S. No Praises Verses

101 God who calls us by name Isa 45:4

102 God who calls into existence the things that do not exist Rom 4:17

103 God who never lies Heb 6:18

104 Truly You are God who hides Yourself Isa 45:15

105 God who has made His light shine upon us Ps 118:27

106 God who shines forth out of Zion Ps 50:2

107 God God who speaks in His Holiness Ps 60:6

108 God who reigns for ever to all generations Ps 146:10

109 God who is good to those who are pure in heart Ps 73:1

110 You are a God of hand and not a god afar off Ps 73:1

111 God who is enthroned for ever Ps 65:19

112 Lord of Lords Rev 17:14

113 Lord God Ex 23:17

114 Lord of Hosts Ps 46:7

115 Lord of peace 2 The 3:16

116 Lord of Kings Dan 2:47

117 Lord our Counsellor Isa 9:6

118 The Lord who heals us Ex 15:26

119 Lord Most high Ps 47:2

120 Lord our Holy one Isa 43:15

121 Lord who sanctifies us Lev 20:8

121 Righteous Lord Zep 3:5

123 Lord our righteousness Jer 23:6

124 Lord our everlasting light Isa 60:19

125 Lord God of all flesh Jer 32:27

126 Lord God of Hebrews Ex 9:1

127 Lord who helps us Isa 44:2

128 The Lord who judges me 1 Cor 4:4

129 Lord our God who goes before us Deu 1:30

130 Lord the Spirit 2Cor 3:17

131 One Lord, Jesus Christ 1 Cor 8:6

132 Great is the Lord and Greatly to be praised Ps 48:1

133 Lord You are Good Ps 135:3

134 Unchanging Lord Mal 3:6

135 The Lord is upright Ps 92:15

136 O Lord God of truth Ps 31:5

137 Mighty Lord Ps 89:8

138 Lord God of heaven Gen 24:7

139 Lord of heaven and earth Lk 10:21

140 Lord of the whole earth Zach 4:14

141 Lord of the both the dead and the living Rom 14:9

142 Lord Your dominion is an everlasting dominion and Your kingdom is from generation to generation Dan 4:34

143 Lord the King Ps 98:6

144 King of kings Rev 19:16

145 King of glory Ps 24:7

146 Great king Ps 48:2

147 King of saints Rev 15:3

148 King of Salem Heb 7:2

149 King of righteousness Heb 7:2

150 Spotless King Heb 7:2

151 King eternal 1Tim 1:17

152 King Immortal 1Tim 1:17

153 King invisible 1Tim 1:17

154 King of the Jews Mat 27:11

155 King of Israel Jn 1:49

156 King of Jacob Isa 41:21

157 King Jeshurun Deu 33:5

158 The King upon the holy hill of Zion Ps 2:6

159 The Lord of Kings Dan 2:47

160 The One gives victory to the kings Ps 144:10

161 Ruler of the kings of the earth Rev 1:5

162 Prince of princess Dan 8:25

163 King of all the earth Ps 47:7

164 The Lord is terrible to kings of the earth Ps 76:12

165 King of peace Heb 7:2

166 Our peace Mic 5:5

167 Prince of peace Isa 9:6

168 He who breaks the spirit of the rulers Ps 76:12

169 He who brings the princes of nothing Isa 40:23

170 King forever and ever Ps 10:16

171 My King Ps 84:3

172 King of heaven Dan 4:37

173 Your dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth Zech 9:10

174 There will be no end to Your kingdom Lk 1:33

175 Holy! Holy! Holy! Rev 4:8

176 Most Holy Dan 9:24

177 Holy one of Israel Isa 43:3

178 Holy one of God Lk 4:34

179 The Holy one who inhabits eternity Isa 57:15

180 The Lord who says "I am Holy" Lev 19:2

181 The Holy one in our midst Hos 11:9

182 Glorious in holiness Ex 15:11

183 Holy Child Act 4:30

184 Lord Jehovah Ex 6:3

185 Jehovah Jireh Gen 22:14

186 Jehovah Shalom Jud 6:24

187 Jehovah Shammah Eze 48:35

188 Jehovah Nissi Ex 17:15

189 Jehovah Heleyon Ps 7:17

190 Jehovah  Rohi Ps 23:1

191 Jehovah Tsidkenu Ps 23:3

192 Jehovah Tsebahoth Isa 48:2

193 Jehovah Mekaddishkem Lev 20:8

194 Jehovah Ropheca Ex 15:26

195 Jehovah Hoseenu Ps 95:6

196 Jehovah Eloheenu Ps 99:5

197 Jehovah Eloheka Ex 20:2

198 Jehovah Elohay Zech 14:5

199 Elohim Gen 1:1

200 Elshaddai Gen 17:1
S. No Praises Verses

201 For Your name "JESUS" Matt 1:21

202 For Your name "IMMANUEL" Matt 1:23

203 For Your name "THE WORD OF GOD" Rev 19:13

204 For Your name which is exalted Isa 12:4

205 Your name is pleasant Ps 135:3

206 Your name is ointment poured forth Song 1:3

207 Holy and terrible is Your name Ps 111:9

208 Your name is great in might O Lord Jer 10:6

209 For Your glorious name Ps 72:19

210 For Your great name's sake 1Sam 12:22

211 Your name is above every name Phil 2:9

212 Blessed be Your glorious name which is exalted above all blessings and praise Neh 9:5

213 Your name is near to us Ps 75:1

214 Your name O Lord is a strong tower Pro 18:10

215 The Holy Spirit Act 1:8

216 Spirit of truth Jn 14:17

217 Spirit of grace Zec 12:10

218 Spirit of glory 1Pet 4:14

219 Spirit of life Rom 8:2

220 Spirit of our father Matt 10:20

221 Spirit of Christ 1Pet 1:11

221 Spirit of understanding Isa 11:2

223 The life giving Spirit 1Cor 15:45

224 The generous Spirit Ps 51:12

225 Spirit of wisdom Isa 11:12

226 Spirit of the Lord 2Cor 3:17

227 Spirit of the Lord God Isa 61:1

228 The eternal Spirit Heb 9:14

229 The Holy Spirit, the power of the Most high Lk 1:35

230 Spirit of might Isa 11:2

231 Spirit of holiness Rom 1:4

232 Spirit of the Son Gal 4:6

233 Spirit of adoption Rom 8:15

234 For Your good Spirit Ps 143:10

235 The Counsellor Jn 15:26

236 Spirit of supplication Zec 12:10

237 The Spirit who dwells in us and yearns jealously Jam 4:5

238 The Spirit who intercedes for us with groaning Rom 8:26

239 The Spirit who helps in our weakness Rom 8:26

240 Hovering Spirit Gen 1:2

241 Spirit of counsel Isa 11:2

242 Spirit of prophecy Rev 19:10

243 Spirit of judgement Isa 4:4

244 Spirit of burning Isa 4:4

245 When the enemy comes in like a flood the Spirit of the Lord will lift up a standard against him Isa 59:19

246 Alpha and Omega Rev 1:8

247 The Beginning and the End Rev 1:8

248 The Beginning of the creation of God Rev 3:14

249 The First and the Last Rev 2:8

250 He who says "I am with the last" Isa 41:4

251 The Lord who is and who was Rev 11:17

252 The Lord says "I am who I am" Ex 3:14

253 The Lord who is to come Rev 11:17

254 "God who is Love" 1Jn 4:8

255 The Most high Isa 33:5

256 The one who is exalted above the heavens Heb 7:26

257 God who is exalted by His power Job 36:22

258 The head of all principality and power Colo 2:10

259 O Lord, You are exalted as head over all 1Chro 29:11

260 God who is highly exalted Ps 47:9

261 Great and mighty in power Ps 147:5

262 Fairest Lord Ps 45:2

263 Most Upright Isa 26:7

264 Sun of Righteousness Matt 4:2

265 Righteous Judge Ps 7:11

266 Righteous and Upright God Deu 32:4

267 Hw who increases the harvest of our righteousness 2Cor 9:10

268 He who loves righteousness and justice Ps 33:5

269 The Lord who speaks righteousness and declare things that are right Isa 45:9

270 He who brings His judgement to light Zep 3:5

271 He who guards the paths of justice Pro 2:8

272 The Lord who will cause righteousness and praise to spring forth before all nations Isa 61:11

273 Our Law giver Deu 33:22

274 How un-searchable are Your judgements, O Lord Rom 11:33

275 You are faithful 1Cor 1:9

276 Who is like You, O Lord Ex 15:11

277 Holy and blameless Heb 7:26

278 You are undefiled Heb 7:26

279 My Deliverer Ps 18:2

280 My refuge Ps 18:2

281 My shield Ps 18:2

282 My fortress Ps 18:2

283 My stronghold Nah 1:7

284 A very present help Ps 46:1

285 Horn of my salvation Ps 18:2

286 Pioneer of our salvation Heb 2:10

287 Anchor of the soul Heb 2:10

288 The one my soul loves Song 3:1

289 The Bridegroom Matt 9:15

290 Rock of ages Matt 9:15

291 Lily of the valleys Song 2:1

292 Rose of Sharon Song 2:1

293 Cluster of henna blossoms Song1:14

294 A bundle of myrrh Song1:13

295 You are altogether lovely Song5:16

296 The chiefest among the ten thousand Song5:10

297 Your speech is most sweet Song5:16

298 My beloved is white and ruddy Song5:10

299 The bright and morning start Rev 22:16

300 Apple tree among the trees of the wood Song 2:3

S. No Praises Verses

301 You are like a gazelle of a young stag Song 2:9

302 You are loved by virgins Song 1:3

303 You are loved by the righteous Song 1:4

304 Beloved Son Matt 3:17

305 Loving Son Colo 1:13

306 Son of the Most High God Mk 5:7

307 Christ - the Son of the Blessed Mk 14:61

308 Son of man Lk 21:36

309 Son who has been made perfect forever Heb 7:28

310 He who is called Son of David Matt 20:30

311 God who never fails in His promises Matt 20:30

312 Christ, the same yesterday, today and forever Heb 13:8

313 Perfect in Love Heb 13:8

314 Father in heaven You are perfect Matt 5:48

315 He who is perfect in knowledge Job 37:16

316 Light of the world Jn 12:46

317 The true light Jn 1:9

318 The light that enlightens everyman Jn 1:9

319 Light to the nations Isa 49:6

320 the faithful witness Rev 1:5

321 The Lamb that had been slain Rev 5:6

321 Lamb of God Jn 1:36

323 The one Shepherd Eze37:24

324 Great Shepherd Heb 13:20

325 Good Shepherd Jn 10:11

326 He who had laid down His life for the sheep Jn 10:11

327 Chief Shepherd 1 Pet 5:4

328 Shepherd and Guardian 1Pet 2:25

329 You were wounded for our transgressions Isa 53:5

330 You were bruised for our iniquities Isa 53:5

331 You bore the sin of many Isa 53:12

332 You took our infirmities and bore our sickness Matt 8:17

333 you bore our grief and carried our sorrows Isa 53:4

334 You shed Your blood for us Colo 1:20

335 The chastisement for our peace was upon You Isa 53:5

336 He who tasted death for everyone Heb 2:9

337 You were mocked for our sake Ps 22:7

338 You were scorned by men Ps 22:6

339 You were despised by the people Ps 22:6

340 You were numbered with transgressors Isa 53:12

341 He who made intercession for the transgressors Isa 53:!2

342 For Your stripes that heal us Isa 53:5

343 Resurrected Christ Lk 24:6

344 The resurrection and the life Jn 11:25

345 The way, the truth and the life Jn 14:6

346 The First Born Heb 1:6

347 The First Fruit 1Cor 15:20

348 The Door Jn 10:9

349 Conqueror of death 1Cor15:55

350 Conqueror of hell 1Cor 15:55

351 The one who has the keys of death and hell Rev 1:18

352 He that has the key of David Rev 3:7

353 He that shuts that no man opens Rev 3:7

354 He that opens that no man shuts Rev 3:7

355 Bread from heaven Jn 6:50

356 Bread of life Jn 6:48

357 River of life Jn 6:48

358 The fountain of living water Jer 17:13

359 Author of life Act 3:15

360 Out life and length of our life Deu 30:20

361 Word of life 1Jn 1:1

362 Light of life Jn 8:12

363 Hw who proclaimed the light Act 26:23

364 Rock of our salvation Deu 32:15

365 Everlasting rock Isa 26:4

366 Spiritual rock 1Cor 10:4

367 The rock who begot me Deu 32:18

368 The strength of my heart Ps 73:26

369 Rock of my strong hold Isa 17:10

370 Rock of my refuge and my inhabitation Ps 71:13

371 My Redeemer Ps 19:14

372 My Helper Heb 13:6

373 My Hope Isa 39:7

374 My Husbandman Isa 54:5

375 My Creator Isa 54:5

376 My Friend Song5:16

377 My Beloved, the pleasant Song1:16

378 You are my praise Deu 10:21

379 My salvation Ps 27:1

380 The strength of my salvation Ps 140:7

381 My strength and my song Ex 15:2

382 The strength of my life Ps 27:1

383 My light Ps 27:1

384 My Holy one Haba 1:12

385 My covert Isa 32:2

386 My glory Ps 3:3

387 My goodness Ps 144:2

388 My hiding place Ps 119:11

389 My high tower Ps 144:2

390 You are the portion of my inheritance and my cup Ps 16:5

391 You maintain my lot Ps 16:5

392 My portion in the land of the living Ps 142:5

393 Guide of my youth Jer 3:4

394 My Master Jn 11:28

395 My beloved is mine Song 6:3

396 The one who cares about me 1 Pet 5:7

397 My witness Job 16:19

398 Hw who goes over before me Deu 9:3

399 My Judge Job 9:15

400 Judge of all the earth Gen18:25

S. No Praises Verses

401 Christ the righteous advocate 1Jn 2:1

402 Christ who strengthens me Phil 4:13

403 Jesus of Nazareth Mk 1:24

404 Christ our intercessor 1Jn 2:1

405 Wonderful God Isa 9:6

406 He who alone does great wonders Ps 136:4

407 He who calls us "My Friends" Lk 12:4

408 Friend of sinners Lk 7:34

409 He who separate from sinners Heb 7:26

410 Hw who justifies the ungodly Rom 4:5

411 The opened fountain Zech 13:1

412 For the blood without blemish 1Pet 1:19

413 For Your spotless blood 1Pet 1:19

414 For the precious blood of Lord Jesus Christ 1Pet 1:19

415 For the blood of sprinkling Heb 12:24

416 For Your blood speaks better things Heb 12:24

417 For the blood of new covenant 1Cor 11:25

418 For the blood of the everlasting covenant Heb 13:20

419 Gift of God Jn 4:10

420 Christ our Passover 1Cor 5:7

421 The propitiation of our sins 

421 You offered Yourself without spot Heb 9:14

423 You have become a surety of better covenant Heb 7:22

424 Messiah Jn 1:41

425 Forerunner Heb 6:20

426 Our Guide Ps 48:14

427 Rabbi, Rabboni Jn 1:49

428 The stem of Jesse Isa 11:1

429 The root of David Rev 5:5

430 The Branch Zech 6:12

431 He who is called David the King Jer 30:9

432 He who is called David the servant Eze 37:24

433 Lord You are worthy to be praised Ps 18:3

434 Lord You are pleased in our praises Ps 18:3

435 Fearful in praises Ex 15:11

436 Lord who inhabits the praises of Israel Ps 22:3

437 He who dwells between Cherubims Isa 57:16

438 The one who dwells in unapproachable light 1Tim 6:16

439 The one who dwells in Jerusalem Ps135:21

440 He who dwells in Zion Joel 3:21

441 Lord, You are gifted to dwell among men Ps 68:18

442 You dwell with the one who has a contrite and humble spirit Isa 57:15

443 He who dwells between the shoulder of His beloved Deu 33:12

444 He who is seated at the circle of the earth Isa 40:22

445 He who sits enthroned over the flood Ps 29:10

446 He who sits in the heaven Ps 2:4

447 The Lord who is in His temple Ps 11:4

448 The Lord who is upon many waters Ps 29:3

449 He who is seated at the right hand of the Father Eph 1:20

450 He who treads the high places of the earth Amo 4:13

451 He who walks in the midst if the seven lamp stands Rev 2:1

452 He who holds the seven stars in His right hand Rev 2:1

453 With the merciful, You will show Yourself merciful Ps 18:25

454 With the blameless man, You will show Yourself blameless Ps 18:25

455 With the pure, You will show Yourself pure Ps 18:26

456 With the devious, You will Yourself shrewd Ps 18:26

457 Our Lord and Teacher Jn 13:14

458 Teacher from God Jn 3:2

459 Chief Apostle Heb 3:1

460 Chief Prophet Jn 4:19

461 Great Physician Jn 4:19

462 Great High Priest Heb 4:14

463 High Priest forever Heb 6:20

464 A merciful and faithful High Priest Heb 2:17

465 High Priest without sin Heb 4:15

466 A High Priest who can sympathize with our weakness Heb 4:15

467 High Priest of the good things to come Heb 9:11

468 He who has unchangeable priesthood Heb 7:24

469 You are a Priest for ever according to the order if Melchizedek Heb 7:17

470 Creator of Israel Isa 43:15

471 Shepherd of Israel Ps 80:1

472 Ruler of Israel Matt 2:6

473 The strength of Israel 1 Sam 15:29

474 Hope of Israel Jer 14:8

475 Rock of Israel 2 Sam 23:3

476 The consolation of Israel Lk 2:25

477 The light of Israel Isa 10:17

478 The dew unto Israel Hos 14:5

479 The glory of your people Israel Lk 2:32

480 The Lord who sanctifies Israel Eze 37:28

481 Judge of Israel Mica 5:1

482 The Mighty one of Israel Isa 1:24

483 God the fear of Isaac Gen 31:42

484 The Mighty one of Jacob Isa 60:16

485 The portion of Jacob Jer 10:16

486 He who loved Jacob Rom 9:13

487 He who had accepted Job Job 42:9

488 The Lord who restored Job's losses Job 42:10

489 The Lord who gave Job twice as much as he had before Job 42:10

490 The Lord who blessed the latter days of Job more than his beginning Job 42:12

491 You are wonderful in counsel and You are excellent in guidance Isa 28:29

492 You are great in counsel and mighty in work Jer 32:19

493 The hills from where my help comes Ps 121:1

494 The one who makes crooked places straight Isa 42:16

495 The only begotten of the Father Jn 1:14

496 The Angel of God Ex 14:19

497 The Messenger of covenant Mal 3:1

498 Servant chosen by the Lord Matt12:18

499 Commander of the army of the Lord Josh 5:14

500 Our Captain 2Cor13:12

S. No Praises Verses

501 Our Protector 2Cor13:12

502 Our Mediator 1Tim 2:5

503 Our Brother Mk 3:35

504 Our rising Sun Lk 1:79

505 Our Holy sanctuary Isa 8:14

506 Worthy of glory Rev 5:12

507 Crown of glory Isa 28:5

508 Diadem of beauty Isa 28:5

509 A Child and Son Isa 9:6

510 Gracious and full of compassion Ps 111:4

511 The desire if every nation Hag 2:7

512 O God, to you belong all nations Ps 82:8

513 The Most High who divided their inheritance of the nations Deu 32:8

514 Heir of all things Heb 1:2

515 He who upholds all things by the word of His power Heb 1:3

516 He who bore us on eagle's wings Ex 19:4

517 He who keeps me as an apple of an eye Ps 17:8

518 Your right hand shall hold me Ps 139:10

519 You are my shade at my right hand Ps 121:5

520 The Blessed and only potentate 1Tim 6:15

521 One who is immortal 1Tim 6:16

521 The unseen 1Tim 6:16

523 The Brightness of His glory Heb 1:3

524 The last Adam 1Cor15:45

525 Father, the vine dresser Jn 15:1

526 The true vine Jn 15:1

527 The sower of good seeds Matt 13:37

528 He who prunes the branch to bear more fruits Jn 15:2

529 Author and Finisher of our faith Heb 12:1

530 The Breaker Mica 2:13

531 The Lord who fights for me Ex 14:14

532 Consuming fire Heb 12:29

533 You are like refiner's fire and like fuller's soap Mala 3:2

534 The great and awesome God Deu 7:21

535 You are awesome in Your doing toward sons of men Ps 66:5

536 The shield of my help Deu 33:29

537 Heavenly Bread Jn 6:32

538 The Potter Jer 18:6

539 God with no partiality Rom 2:11

540 A tried, precious cornerstone Isa 28;16

541 A sure foundation Isa 28:16

542 You are anointed with oil of gladness Heb 1:9

543 The Ancient days Dan 7:9

544 Lord, who is slow to anger Nah 1:13

545 The express image of God's person Heb 1:3

546 Your are of purer eyes Haba 1:13

547 Head of the body of Church Col 1:18

548 The Lord who nourishes and cherishes the Church Eph 5:29

549 Lion of the tribe of Judah Rev 5:5

550 Man of war Ex 15:3

551 Mighty in battle Ps 24:8

552 Mighty in strength Job 9:4

553 The one who crushed satan's head Gen 3:15

554 Christ the victor Jn 16:33

555 The Lord who has triumphed gloriously Ex 15:1

556 God who always lead us on triumph in Christ 2Cor 2:14

557 The great King above all gods Ps 95:3

558 Lord, You are greater than all gods Ex 18:11

559 Lord, You are exalted far above all gods Ps 97:9

560 You are to be feared above all gods Ps 96:4

561 Lord, You are above all gods Ps 153:5

562 You are greatly to be praised Ps 145:3

563 The Lord who bestows His riches upon all Rom 10:12

564 Hw who gives us power to get wealth Deu 8:18

565 Both riches and honour come of You 1Chro 29:12

566 You don't despise Your own that are in bonds Ps 69:33

567 He who hears the groaning of the prisoners Ps 102:20

568 He who brings out those who are bound to be prosperity Ps 68:6

569 He who sets free those appointed to death Ps 102:20

570 The Lord who upholds all those who fall Ps 145:14

571 The Lord who raises up all those who are bowed down Ps 145:14

572 He who heals the broken hearted and binds up their wounds Ps 147:3

573 He who raises the poor out of the dust Ps 113:7

574 Lord You are a refuge for the oppressed Ps 9:9

575 Lord You have heard the desire of the humble Ps 10:17

576 He who hears the cry of the afflicted Job 34:28

577 Lord who maintains the cause of the humble Ps 140:12

578 Lord who delivers the poor from him that is too strong for him Ps 35:10

579 Lord who delivers the poor and the needy from him who spoils him Ps 35:10

580 Lord, You bless the poor, delivers him in the time of trouble, preserve him, keep him alive, will not deliver him to the will of enemies and strengthen him and sustain him on his sick bed Ps 41:1-3

581 Lord You will save the humble people and You will bring down haughty looks Ps 18:27

582 The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed Ps 103:6

583 There is none like You O Lord to help both the mighty and the weak 2Cor 14:11

584 Lord You will place the poor in the safety for which longs Ps 12:5

585 You do not regard the rich more than the poor Job 34:19

586 You have been a strength to poor Isa 25:4

587 You have been a strength to the needy in his distress Isa 25:4

588 A refuge from the storm Isa 25:4

589 A shade from the heat Isa 25:4

590 Lord, You set the poor on high far from affliction Ps 107:41

591 Lord You have delivered the life of the needy from the hand of the evil doers Jer 20:13

592 Lord You make the families of the poor like a flock Ps 107:41

593 Lord, You stand at the right hand of the poor to save him from those who condemn him Ps 109:31

594 Lord, who lifts the needy out of the dust Ps 113:7

595 Lord, You make the poor to sit with the princess of his people Ps 113:8

596 Lord, You maintain the justice for the poor Ps 140:12

597 Father of the fatherless Ps 68:5

598 Defender of widows Ps 68:5

599 Helper of the fatherless Ps 10:14

600 Lord, You will regard the prayer of the destitute and will not despise their supplication Ps 102:17
S. No Praises Verses

601 He who upholds the widows and the fatherless Ps 146:9

602 The Lord watches over the strangers Ps 146:9

603 He who loves the stranger giving him food and clothing Deu 10:18

604 God who gives the desolate, a home to dwell Ps 68:6

605 God You provide from Your goodness for the poor Ps 68:10

606 The Lord who has compassion on His servant Ps 135:14

607 The Lord who delights in the welfare of His servant Ps 35:27

608 Lord who confirms the words of His servant Isa 44:26

609 Lord who performs the counsel of His messengers Isa 44:26

610 Lord who redeems of the soul of His servant Ps 104:4

611 Lord who will avenge the blood of His servant Deu 32:43

612 The Lord who makes His face shine upon His servant Ps 31:16

613 The steps of a good man are ordered by You O Lord Ps 37:23

614 Though he falls, he shall not be utterly cast down, for Lord, You uphold him with Your right hand Ps 37:24

615 God who saves the upright in heart Ps 7:10

616 The Lord who weighs the heart Pro 21:2

617 God who tests the heart and mind Ps 7:9

618 God who tests the righteous Ps 11:5

619 God who is with the generations of the righteous Ps 14:5

620 The Lord hears and delivers the righteous out of their troubles Ps 34:17

621 Many are the afflictions of the righteous, but Lord You deliver him out of them all Ps 34:19

621 The Lord guards all the bones of the righteous, not one of them will be broken Ps 34:20

623 The righteous will not be forsaken nor his descendants will beg for bread Ps 37:25

624 Lord, with favour, You will surround the righteous as with a shield Ps 5:12

625 The Lord who upholds the righteous Ps 37:17

626 The Lord shall help the righteous and deliver them Ps 37:40

627 You shall never permit the righteous to be moved Ps 55:22

628 The Lord who makes the righteous to flourish like the palm tree and help him grow like a ceder in Lebanon Ps 92:12

629 The Lord who loves the righteous Ps 146:8

630 The righteous shall be fresh and flourishing and still bear fruit in old age Ps 92:14

631 Lord You are with the good 2Chro 19:11

632 The Lord who knows the days of the upright Ps 37:18

633 For those walk upright, the Lord does good thing Ps 84:11

634 The Lord who lifts the humble Ps 147:6

635 The one who beautifies the humble with salvation Ps 149:4

636 To the humble, Lord You teach Your way Ps 25:8

637 He who teaches sinners in the way Ps 25:8

638 To them who fear O Lord You will show Your covenant Ps 25:14

639 The faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations Deu 7:9

640 Lord You will never forsake Your saints Ps 37:28

641 He who preserves the way of His saints Pro 2:8

642 He who guards the feet of His saints 1Sam 2:9

643 God who is greatly to be feared in the assembly of saints Ps 89:7

644 He who is held in reverence by all those around Him Ps 89:7

645 The Lord who is praised by Cherubims and Seraphims Isa 6:2

646 The one who lifts up my hand Ps 3:3

647 My horn, You have exalted like a wild ox Ps 92:10

648 He who sets me on high placees Ps 18:33

649 The Lord who sustains me Ps 3:5

650 O! Lord, You alone make me dwell in safety Ps 4:8

651 Lord, You were and You are my support Ps 18:18

652 You will light my lamp and will enlighten my darkness Ps 18:28

653 You have opened my ears Ps 40:6

654 Lord, You have heard the voice of my supplication Ps 28:6

655 Lord, You have heard the voice of my weeping Ps 6:8

656 Lord, you have put my tears into Your bottle Ps 56:8

657 Lord, You have delivered my feet from falling Ps 116:8

658 Lord, You have set my feet upon a rock Ps 40:2

659 Lord, You shall pluck my feet out of the net Ps 25:15

660 You will keep my feet from being caught Pro 3:26

661 You make my feet like the feet the deer Ps 18:33

662 You have enlarged my path under me, that my feet did not slip Ps 18:36

663 God who makes my way perfect Ps 18:32

664 He who owns all my ways Dani 5:23

665 Lord, You have not given me into the hands of the enemy; but have set my feet in a wide place Ps 31:8

666 Lord, You have also brought me out into broad place Ps 18:19

667 When I called in my distress Lord You answered me and set me in a wide place Ps 118:5

668 You have delivered me out of all trouble Ps 54:7

669 You save me from violence 2Sam22:3

670 You shall deliver me in six troubles, yes, in seven no evil shall touch me Job 5:19

671 You will bring me into the strong city Ps 60:9

672 He who teaches my hands to make war Ps 18:34

673 He who trains my hands for war and my finger for battle Ps 144:1

674 Taking us by our arms, You taught us to walk Hos 11:3

675 He who delivers His servant from the deadly sword Ps 144:10

676 He who redeems us from the power of sword in war Job 5:20

677 Lord You have covered my head in the day of battle Ps 140:7

678 You have redeemed my soul in peace from the battle which was against me Ps 55:18

679 You have subdued under me those who rose against me Ps 18:39

680 Lord You have heard the reproach of my enemies and all their schemes and their whispering Lam 3:61

681 Lord You have heard the lips of my enemies and their whispering against me all the day Lam 3:62

682 O Lord, You have seen how I am wronged Lam 3:59

683 God who arms me with strength Ps 18:32

684 Lord, You have commanded Your strength to me Ps 68:28

685 Yes, You have loved me with an everlasting love, Therefore with loving kindness You have drawn me Jer 31:3

686 Though I have not known You, You have named me Isa 45:4

687 Your greatness has made me great Ps 18:35

688 You have made me the head of the nations Ps 18:43

689 God who subdues the people under me Ps 18:47

690 You will sub due the nations under our feet Ps 47:3

691 He who delivers me from the striving of the people Ps 18:43

692 You shall keep me secretly in a pavilion from the strife of tongues Ps 31:20

693 God who avenges me Ps 18:47

694 The Lord who says "Vengeance is mine, I will repay" Rom 12:19

695 You will repay my enemies for their evil Ps 54:5

696 Lord, You will not be slack with him who hates You, but will repay him to is face Deu 7:10

697 God, You shall let me see my desire on my enemies Ps 59:10

698 They are brought to shame who seek my hurt Ps 71:24

699 Lord, Through Your commandments make me wiser than my enemies Ps 119:98

700 He who cast out many nations great and mightier than me Deu 7:1S. No Praises Verses

701 The Lord who has driven out from before us great and strong nations Josh 23:9

702 Lord, You made me trust when I was upon my mother's breast Ps 22:9

703 You make me lie down in green pastures and You lead me beside the still waters Ps 23:2

704 You restore my soul Ps 23:3

705 You lead me in the path of righteousness Ps 23:3

706 Thought I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil, You are with me Ps 23:4

707 He who turns the shadow of death into morning Amos 5:8

708 He who brings the shadow the shadow of death into light Job 12:22

709 Your rod and Your staff they comfort me Ps 23:4

710 You prepare a table before me in the presence of my enemies Ps 23:5

711 You anoint me head with oil; My cup runs over Ps 23:5

712 Surely Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life Ps 23:6

713 Lord Your kindness is before my eyes Ps 26:3

714 My heart trusted in You and I am helped Ps 28:7

715 My times are in Your hands Ps 32:15

716 In the time of trouble You shall hide me in Your pavilion in the secret place of Your tabernacle Ps 27:5

717 You shall hide me in the secret place of Your presence from the plots on men Ps 31:20

718 Lord You have healed me Ps 30:2

719 You have kept me alive Ps 30:3

720 When my father and mother forsake me, then Lord You will take care of me Ps 27:10

721 Lord, You shall strengthen my heart Ps 27:14

721 You will keep me safe from all the evil thoughts of men Ps 27:14

723 Lord You have lifted me up Ps 30:1

724 You have brought me out of the miry clay Ps 40:2

725 You have lifted me out of the horrible pit Ps 40:2

726 You who lift me up from the gates of death Ps 9:13

727 In famine, You shall redeem me from death Job 5:20

728 You have brought my soul up from the grave Ps 30:3

729 You have delivered my soul from the depths of sheol Ps 86:13

730 You have delivered my soul from death Ps 116:8

731 Lord, You made me bold with strength in my soul Ps 138:3

732 You have pleaded the case of my soul Lam 3:58

733 You have redeemed my soul in peace from the battle which was against me PS 55:18

734 Lord You have redeemed my soul from every distress 1Kg 1:29

735 You have granted me life and favour and Your care has preserved my spirit Job 10:12

736 Your care preserves my soul Job 10:12

737 Your care preserves my body Job 10:12

738 My transgression is forgiven Ps 32:1

739 My sin is covered Ps 32:1

740 Lord You do not impute the iniquity of mine Ps 32:2

741 You forgave the iniquity of my sin Ps 32:5

742 You have cast all my sins behind Your back Isa 38:17

743 He who said, " I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes Zech 3:4

744 You have forgiven all my iniquities and healed my diseases Ps 103:3

745 You have redeemed my life from destruction Ps 103:4

746 You have crowned me with loving kindness and tender mercies Ps 103:4

747 You have anointed me with fresh oil Ps 92:10

748 Lord, You satisfy my mouth with good things Ps 103:5

749 You have put a new song in my mouth Ps 40:3

750 You shall surround me with songs of deliverance Ps 32:7

751 You have turned for me my mourning into dancing Ps 30:11

752 You have put off my sack cloth and clothed me with gladness Ps 30:11

753 Lord, You drew us with gentle cords with bands of love Hos 11:4

754 I am poor and needy, yet my Lord things upon me Ps 40:17

755 God who receives me Ps 49:15

756 God who sustains me Ps 55:22

757 God who had fed me all my lifelong to this day Gen 48:22

758 I know God, You are for me Ps 56:9

759 You are with me as a mighty awesome one Jer 20:11

760 Lord, You came down for me against the mighty Judg 5:13

761 Lord, You have delivered me from all fears Ps 34:4

762 You shall give me the desires of my heart Ps 37:4

763 Your left hand is under me head and Your right hand embraces me Song 2:6

764 Your right hand is full of righteousness Ps 48:10

765 He who justifies me Isa 50:8

766 Lord, You shall bring forth my righteousness as the light and my justice as the noon day Ps 37:6

767 You, O God have heard my vows Ps 61:5

768 God who has not turned away my prayer and Your mercy from me Ps 66:20

769 Merciful God, You shall come to meet me Ps 59:10

770 You have formed my inward parts and covered e in my mother's womb Ps 139:13

771 I am fearfully and wonderfully mage Ps 139:14

772 My frame was not hidden from You when I was made in the secret Ps 139:15

773 Your eyes saw my substance being yet unformed Ps 139:16

774 By You my Lord, O have been upheld from my birth Ps 71:6

775 You are the one who took me out of my mother's womb Ps 71:6

776 He who separated me from my mother's womb Gal 1:15

777 O' Lord, You have taught me from my Youth Ps 71:17

778 You are the Lord my God, who teaches me to profit Isa 48:17

779 He who leads me by the way I should go Isa 48:17

780 You are my hope and trust from my youth Ps 71:5

781 You have numbered my wanderings Ps 56:8

782 You shall increase my greatness and comfort me on every side Ps 71:21

783 He who awakens me morning by morning and awakens my ear to hear as the learned Isa 50:4

784 He who makes me differ from another 1Cor 4L7

785 You will guide me with Your counsel and afterward receive me to glory Ps 73:24

786 You will not allow my foot to be moved Ps 121:3

787 He who keeps me will not slumber Ps 121:3

788 The sun shall  not strike me by day nor the moon by the night Ps 121:6

789 The Lord shall preserve me from all evil Ps 121:7

790 The Lord shall preserve my soul Ps 121:7

791 The Lord shall preserve my going out and coming in from this forth and even for evermore Ps 121:8

792 Lord, You have acquainted with all my ways Ps 139:3

793 Lord, who goes before me Deu 9:3

794 He who rides the heavens to help and in His Excellency on the clouds Deu 33:26

795 O Lord, You have searched me and known me Ps 139:1

796 You know my sitting down and rising up Ps 139:2

797 You understand my thought a far off Ps 139:2

798 Even before a word is on my tongue, O Lord You know it altogether Ps 139:4

799 The Lord has given me the tongue of the learned Isa 50:4

800 You comprehend my path and my lying down Ps 139:3S. No Praises Verses

801 Though I walk in the midst of trouble, You will revive me Ps 138:7

802 When my spirit was over whelmed within me then You know my path Ps 142:3

803 You have hedged me behind and before and laid hand upon me Ps 139:5

804 As a man chastens his son, so the Lord my God chastens me Deu 8:5

805 Lord, You have chastened me severely, but have not given me over to death Ps 118:18

806 Lord You have not given us a prey to the enemy's teeth Ps 124:6

807 In the day when I cried out, You answered me Ps 138:3

808 You drew near on the day I called on You, and said, "Do not fear" Lam 3:57

809 How precious are Your thoughts to me O God! Ps 139:17

810 You have strengthened the bars of my gate and blessed my children within me Ps 147:13

811 You make peace in my borders Ps 147:14

812 He who walks in the midst of my camp, to deliver me and give my enemies over to me Deu 23:14

813 You would feed me with a finest wheat and with honey from the rock You would satisfy me Ps 81:16

814 You give us our heart's desire Ps 21:2

815 Lord who has remembered us in our lowly state Ps 136:23

816 Lord, You have been mindful of us Ps 115:12

817 You have made us walk upright Lev 26:13

818 He who pursues us, and pass safely by the way we have not gone with our feet Isa 41:3

819 You have made us exceedingly glad with Your presence Ps 21:6

820 You give us drink from the river of Your pleasures Ps 36:8

821 You send from heavens You mercy and truth and save me Ps 57:3

821 He who shall tread our enemies 108:13:00

823 You have saved us from our enemies and have put to shame those who hated us Ps 44:7

824 You, O God! have proved us, You have refined us as silver is refined Ps 66:10

825 You have broken the bands of our yoke Lev 26:13

826 You will bless those who fear You Lord, both small and great Ps 115:13

827 He who blesses the house of Israel Ps 115:12

828 He who blessed the house of Aaron Ps 115:12

829 We are blessed of the Lord who made heaven and earth Ps 115:15

830 Lord, You give increase more and more to us and to our children Ps 115:14

831 The children of Your servants shall dwell secure Ps 102:28

832 Their descendants will be established before You Ps 102:28

833 The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him and His righteousness to children's children Ps 103:17

834 As the heavens are high above the earth, so great is Your mercy toward those who fear You Lord Ps 103:11

835 Lord, You pity those who fear You, as the father pities his children Ps 103:13

836 You have not dealt with us according to our sins nor You have punished us according to our iniquities Ps 103:10

837 As far as the east is from the west, so You have removed our transgressions from us Ps 103:12

838 Lord, You have done all our works in us Isa 26:12

839 Lord, You give strength and power to You people Ps 68:35

840 Lord, You will bless Your people with peace Ps 29:11

841 The Lord who binds up the bruise of His people and heals the stroke of their wound Isa 30:26

842 You take pleasure in Your people Ps 149:4

843 You have exalted the horn of Your people Ps 148:14

844 He who visits His flock and makes them as His royal horse in the battle Zech 10:3

845 You led Your people like a flock Ps 77:20

846 The voice of the Lord is full of majesty Ps 29:4

847 The voice of the Lord breaks the Ceders Ps 29:5

848 The voice of the Lord divides the flames of fire Ps 29:7

849 The voice of the Lord shakes the wilderness of Kadesh PS 19:8

850 The voice of the Lord makes the deer give birth Ps 29:9

851 For Your saving arm and for Your right hand Ps 44:3

852 For the eyes of the Lord that run to and fro throughout the whole earth 2 Cor 16:9

853 For the light of Your countenance Ps 44:3

854 Lord, You are more glorious and excellent than the mountains of prey Ps 76:4

855 The Lord who fills the heaven and earth Jer 23:24

856 He who fills all in all Eph 1:23

857 He who satiate the weary soul and replenish every sorrowful soul Jer 31:25

858 The saving refuge of His anointed Ps 28:8

859 Hw who exalt the horn of His anointed 1 Sam 2:10

860 The Lord who preserves the faithful and fully replays the proud Ps 31:23

861 He who fashions the hearts individually and consider all their works Ps 33:15

862 He who forms the spirit of man within him Zech 12:1

863 He who declares to man what his thought is Amos 4:13

864 Lord, You render to each one according to his work Ps 62:12

865 The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them Ps 34:7

866 Lord, You have given me the heritage of those who fear Your name Ps 61:5

867 Lord, You are near to those who have a broken heart and save those who have a contrite spirit Ps 34:18

868 If I trust in the Lord, the Lord shall bring it to pass Ps 37:5

869 God has spoken that power belongs to God Ps 62:11

870 O! You who hear the prayer, to You all flesh will come Ps 65:2

871 There is nothing too hard for You, O my Lord Jer 32:27

872 You have made everything beautiful in its time Ecc 3:11

873 With God nothing will be impossible Lk 1:37

874 Abba, Father all things are possible for You Mk 14:36

875 When You spoke it was done and when You commanded it stood fast Ps 33:9

876 Every knee shall bow and every tongue shall confess to You, O! God Rom 14:11

877 The earth is satisfied with the fruit of Your works Ps 104:13

878 The earth is full of Your possessions Ps 104:24

879 Lord, You knew the face of the earth Ps 104:30

880 Lord, You visit the earth and water it Ps 65:9

881 You greatly enrich it through the river of God full of water Ps 65:9

882 You bless its growth Ps 65:10

883 The earth is full of the goodness of the Lord Ps 33:5

884 He who has set all the borders of the earth Ps 74:17

885 The Creator of the ends of the earth Isa 40:28

886 He who builds His layers in the sky, and has founded His strata in the earth Amos 9:6

887 He who established the world firmly 1 Chr 16:30

888 For the years of the right hand of the Most High Ps 77:10

889 The number of Your years cannot be discovered Job 36:26

890 You crown the year with Your goodness Ps 65:11

891 Your paths drip with fatness Ps 65:11

892 With You is the fountain of life Ps 36:9

893 Your judgements are a great deep Ps 36:6

894 Your thoughts are very deep Ps 92:5

895 Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God Rom 11:33

896 Your greatness is un-searchable Ps 145:3

897 You do great things past finding and wonders without numbers Job 9:10

898 He who breaks in pieces mighty men without inquiry and sets others in their place Job 34:24

899 There is no searching if Your understanding Isa 40:28

900 Your paths are past finding out Rom 11:33


S. No Praises Verses

901 O1 Lord, how great are Your works Ps 92:5

902 Your work is perfect and all Your ways are justice Deu 32:4

903 Your righteousness is like the great mountains Ps 36:6

904 Your glory is the earth and heaven Ps 148:13

905 Your faithfulness reaches to the clouds Ps 36:5

906 For Your mercy, O Lord which is in the heavens Ps 36:5

907 Your faithfulness reaches to the clouds Ps 36:5

908 the children of men take refuge under the shadow of Your wings Ps 36:7

909 For the chariots of God that are twenty thousand even thousands of thousands Ps 68:17

910 He who makes the clouds His chariot and walks on wings Ps 104:3

911 He who rides on the clouds Ps 68:4

912 Lord, You have stretched out the heavens like a curtain Ps 104:2

913 He who counts the number of the stars and calls them all by name Ps 147:4

914 He who seals off the stars Job 9:7

915 The Lord who knows how to deliver the godly out of temptations 2 Pet 2:9

916 He who knows to reserve the unjust under punishment for the day of judgement 2 Pet 2:9

917 God who is greater than our heart, and knows all things 1 Jn 3:20

918 Lord, You are greater than Jonah Matt 12:41

919 You are greater than Solomon Matt 12:42

920 You are greater than all Jn 10:29

921 You are greater than the temple Matt 12:6

921 The Lord is great in Zion Ps 99:2

923 He who is in us is greater than he who is in the world 1 Jn 4:4

924 Your understanding is infinite Ps 147:5

925 Great is Your goodness Zech 9:17

926 Great if Your beauty Zech 9:17

927 Great is Your faithfulness Lam 3:23

928 Your mercies are very great 1 Chr 21:13

929 Great is the glory of my Lord Ps 138:5

930 Your mercy toward me is great Ps 86:13

931 Lord, You command Your loving kindness in the day time Ps 42:8

932 Your loving kindness is better than life Ps 63:3

933 The Lord who gives grace and glory Ps 84:11

934 How precious is Your loving kindness (!, God Ps 36:7

935 Your mercy endures for ever Ps 106:1

936 It is Your mercies that we are not consumed Lam 3:22

937 Your mercies are new every morning Lam 3:23

938 The Lord who crowns me with loving kindness and tender mercies Ps 103:2

939 For Your compassions that fail not Lam 3:22

940 For all Your benefits Ps 103:2

941 Lord, You are clothed with honour and majesty Ps 104:1

942 You are girded with strength Ps 93:1

943 You cover Yourself with light as with a garments Ps 104:2

944 He who put on righteousness as a breast plate Isa 59:17

945 He who put on a helmet of salvation on His head Isa 59:17

946 He who put on the garments of vengeance for clothing Isa 59:17

947 He who is glad with zeal as a cloak Isa 59:17

948 He who has the sharp two-edged sword Rev 2:12

949 He who makes His angels, Spirits Ps 104:4

950 Lord, You satisfy the longing soul Ps 107:9

951 You fill the hungry soul with goodness Ps 107:9

952 He who sends His word and heals Ps 107:20

953 For Your word which gives me comfort in my afflictions Ps 119:50

954 For the wondrous things from Your Law (Bible) Ps 119:18

955 Lord, You have caused me to hope upon Your Word Ps 119:49

956 For Your Word which gives me life Ps 119:50

957 You have dealt well (are dealing well, will deal well) with Your servants Ps 119:65

958 Your word is a lamp to my feet and a light to my path Ps 119:105

959 Your words give light and understanding to the simple Ps 119:130

960 For Your words which is very pure and tried Ps 119:140

961 Your word was to me joy and rejoicing of my heart Jer 15:16

962 Your words do good to him who walks uprightly Mic 2:7

963 Your words are faithful and worthy of all acceptance 1Tim 4:9

964 O! God, Your word is living and powerful Heb 4:12

965 Your word is like a fire and like a hammer that breaks the rock in pieces Jer 23:29

966 He who makes His words fire Jer 5:14

967 The word of the Lord is right, and all His work is done in truth Ps 33:4

968 Your commandment is exceedingly broad Ps 119:96

969 Lord, You did, and You will do awesome deeds to us Ps 65:5

970 Lord, in righteousness You will answer Ps 65:5

971 Lord, Your anger is but for a moment, but Your favour is for a life time Ps 30:5

972 Lord, You will keep Your anger for ever Ps 103:9

973 There is forgiveness with You Ps 130:4

974 With You is abundant redemption Ps 130:7

975 For the help of Your countenance Ps 42:5

976 The Lord who made the heavens Ps 96:5 

977 He who made the worlds Heb 1:2

978 He who made the sea into dry land Ex 14:21

979 You broke open the fountain and the flood Ps 74:15

980 You dried up mighty rivers Ps 74:15

981 In the day time, You let Your people with the cloud and all the night with a light of fire Ps 78:14

982 He who split the rocks in the wilderness and gave them drink Ps 78:15

983 The waters of Marah were made sweet by You O! Lord Ex 15:25

984 He who sent the bread of the angels as food I abundance Ps 78:25

985 He who broke the wall of Jericho Josh 6:20

986 He who opened the mouth of the donkey to speak Num 22:28

987 you made the Sun stand still over Gibeon and Moon in the valley of Aijalon Josh 10:12

988 He who makes the morning darkness Amos 4:13

989 He who turns the rivers into a wilderness Ps 107:33

990 He who turns the water into dry ground Ps 107:33

991 You turn the wilderness into pools of water Ps 107:35

992 Lord, You turn the rock into a pool of water Ps 114:8

993 You turn the dry land into water springs Ps 107:35

994 He who brings the time of birth and he who causes delivery Isa 66:9

995 The Lord who rebuilt the ruined places Eze 36:36

996 Lord, You will seek what was lost Eze 34:16

997 You bring back what was driven away Eze 34:16

998 You will bind up the broken Eze 34:16

999 You are a hiding place from the wind and a cover from the tempest Isa 32:2

1000 You will make darkness light before them and crooked place straight Isa 42:16