✠ ஞான உணர்த்துதல்


ஞான உணர்த்துதல் - முகவுரை

ஆத்துமத்தின் ஞான மகிமை!

ஆத்துமத்தின் கதி!

பாவத்தின் கொடூரம்!

பாவத்தால் வரும் கேடுகள்!

பாவத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் வகை!

பாவப் பழக்கத்தால் வருகிற மயக்கம்!

உலக வாழ்வு அநித்தியம்!

மரண பயங்கரம்!

தேவ சந்நிதானத்தில் ஆத்துமம் தீர்வையிடப்படுகிற விதம்!

தேவ உபகாரங்களைக் கொண்டு தீர்க்கிற தீர்ப்பு!

வேதத்தைக் கொண்டு தீர்க்கிற தீர்ப்பு!

அவனவன் சரீரக் கிரியைகளைக் கொண்டு தீர்க்கிற தீர்ப்பு!

நரக வேதனை!

மோட்ச மகிமை!மரியாயே வாழ்க!


புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983