இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

குறிப்பேடுகள்
என் ஆன்மாவில் தேவ இரக்கம் - அர்ச். மரிய ஃபாஸ்டினா கொவால்ஸ்கா     <Under Construction>