இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மரியா வால்டோர்டா குறிப்பேடு 1943

பரிசுத்த வியாகுல மாதாவிடம் ஜெபம்

தேற்றுகிறவரின் வருகைக்காக மாமரியின் ஆயத்தம்!

சோதனை நேரத்தில் மாமரியிடம் தஞ்சம்!

மாமரியில் காணப்படுகிறபடி கிறீஸ்துநாதருடன் திவ்விய நற்கருணை ஐக்கியம்!

சேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு திவ்விய நற்கருணைப் பாத்திரமாக இருக்கும் தேவதாய் கன்னிமாமரி!

மாமரியில் தேவ அப்பமாக  சேசுவின் காட்சி!

மரியாயின் மென்னொளியை உற்றுநோக்குதல்!

மாமரியின் வேதனையின் சிகரம்!

மாமரியில் உலகத்தின் இரட்சணியம்!

மரியாயின் இரண்டாவது பரம இரகசிய உற்பவம்!

மாமரி விசுவாசிகளின் பலமாக இருக்கிறார்கள்!

மாமரியின் சிலுவை!

சீரேனே சீமோனாக சேசுவும் வெரோணிக்கம்மாளாக மாமரியும்!

மாமரியுடன் நட்பு!

வரப்பிரசாதத்தோடு மரியாயின் ஒத்துழைப்பு!

கடவுளோடு மாமரியின் ஐக்கியமும் அவரோடு நம் ஐக்கியமும்!

மனிதாவதாரத்தின் தேவையும், அதில் மாமரியின் பங்கும்!

மாமரியின் வேதனை!

மாமரியின் பேரழகின் ஒரு காட்சி!

இரண்டு வேதசாட்சிகள்: இயேசுவும் மாமரியும்!

வியாகுல அன்னை!

இரட்சணிய வேதனையில் மாமரி எடுத்துக்கொண்ட பங்கு!

கடவுளின் சித்தத்தைச் செய்தல் : முன்மாதிரிகைகளாக சேசுவும், மரியாயும்.!

மாமரியின் ஒளி பொருந்திய ஒரு காட்சி!

ஆன்ம சரீர அழகும், உருச்சிதைவும் : முத்திரையிடப்பட்ட சர்வேசுரனுடைய தோட்டமாகிய மாமரி!

சிறிய இரட்சகர்களின் தாயாகிய மாமரி!

சேசு, மாமரி, சூசையப்பர் : கீழ்ப்படிதலின் மாதிரிகைகள்!

மாமரியின் பாதுகாவல்!

மாமரியைச் சிருஷ்டிப்பதற்காக ஒன்றாகக் குவிந்த மூன்று நேசங்கள்!

மாமரியும், கிறீஸ்துவின் பிறப்பும்!

பரிசுத்ததனத்தையும், என் பிறப்பைப் பற்றிய செய்தியையும் மாமரி பரப்புதல்!

மாமரியின் வார்த்தைகள்!

மாமரி தன்னை அற்பமாக மதித்தல்!

சாத்தானின் மீது வெற்றியும், மாமரியின் மீதான நேசமும்!

கடவுளின் இரகசியங்களைப் பற்றிய மாமரியின் அறிவு!

இரண்டு வேதாகமப் பகுதிகளைப் பற்றிய மாமரியின் விளக்கம்!

சேசுவோடு ஒன்றாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை பற்றி மாமரி விவரித்தல்!

கொல்கொதாவின் பாதையில் மாமரி!

சிலுவையின் அருகில் மாமரி!

இரண்டாவது மகிமை தேவ இரகசியம்!

மூன்றாவது மகிமை தேவ இரகசியம்!

நான்காவது மகிமை தேவ இரகசியம்!

ஐந்தாவது மகிமை தேவ இரகசியம்!

மாமரியின் கிறீஸ்துமஸ் பரவசம்!

மரியா வால்டோர்ட்டாவுடன் மரியாயின் ஞானத் தோழமை!

மாசற்றதனத்தின் பலி பற்றி மாமரி கூறுதல்!

சேசு மரியாயின் ஒரு காட்சி!இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய தூத்துக்குடி சகோ.ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...