இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மரியா வால்டோர்டா குறிப்பேடு 1944

 பரிசுத்த மாமரியின் இறுதி உறக்கக் காட்சி

மரியாயின் காட்சியும் வார்த்தைகளும்

மரியா வால்டோர்ட்டா பேசுகிறாள்:

அர்ச். சூசையப்பரை சந்தித்ததை மாதா நினைவுகூர்தல்: அவருடைய சம்மனசுக்களுக்கு ஒப்பான மாசற்றதனத்தைப் பற்றிய மாதாவின் புகழ்ச்சி

லூர்து மாதாவின் ஒரு காட்சி

மரியாயின் திருப்பாடுகள்

மரியாயின் பாதுகாவல்

மரியா வால்டோர்ட்டா கூறுகிறாள்:

இரட்சகர்களாக சேசு மரியாயின் திருப்பாடுகள்

சேசு கூறுகிறார்:

சேசு தம் தாயாரிடம் பிரியாவிடை பெறுதல்

மாமரியின் சந்தோஷங்கள்

மாமரியின் வியாகுலங்கள்

மோட்சத்தில் தேவ அன்னையின் காட்சி

சேசுவின் மரணத்தைப் பற்றிய அதிக நுணுக்கமான வர்ணனை

மாமரியின் வேதனையின் மூன்று காலகட்டங்கள்

தனது இறுதி உறக்கத்தைப் பற்றிய மாமரியின் வார்த்தைகள்

மாமரியின் இறுதி உறக்கக் காட்சி

மரியாயின் சீராட்டல்

எசேக்கியேல் 44-ம் அதிகாரத்தின் விளக்கம்

மாமரி தரும் ஆறுதல்

மாமரியின் தேவசிநேகம்

வீடு மந்திரிப்பதற்கான ஒரு ஜெபம்: சேசு மரிய, சூசையின் திரு இருதயங்களுக்கு ஒரு மன்றாட்டு
இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய தூத்துக்குடி சகோ.ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...