இதய வானில் பறக்கின்றேன் இனிய உலகம் காண்கின்றேன் எங்கு நோக்கினும் உமதன்பு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதய வானில் பறக்கின்றேன் இனிய உலகம் காண்கின்றேன்

எங்கு நோக்கினும் உமதன்பு

எதிலும் உமது இறையன்பு என்றும் மாறா பேரன்பு


1. வானெங்கும் பறந்து திரியும் பறவை இனங்கள்

ஊரெங்கும் ஊர்ந்து தவழும் உயிரினங்கள்

கடலெங்கும் காணக் கிடக்கும் காட்சிகள்

காற்றினில் கலந்து நிற்கும் சாட்சிகள்

எங்கும் இறைவா உந்தன் இயக்கமே


2. காடெங்கும் வனப்பு மிகுந்த பசுமை இனங்கள்

நாடெங்கும் வியப்பு நிறைந்த விந்தைப் பொருட்கள்

நிலமெங்கும் நிதமும் காணும் நிகழ்வுகள்

நெஞ்சங்கள் நாளும் பாடும் நாதங்கள்