ஆராதனை ஆயிரம் துதிகள் ஸ்தோத்திரம் நமஸ்காரம் நற்கருணை நாதர்க்கே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆராதனை ஆயிரம் துதிகள்

ஸ்தோத்திரம் நமஸ்காரம் நற்கருணை நாதர்க்கே


1. தாயைப் போல் தேற்றிட மண்ணகம் வந்தவா

தந்தையைப் போல் இரங்கிட கரங்கள் விரித்தவா


2. உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்க வந்தவா

சாபங்களை பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தவா