ஆன்மா பாடும் ஆனந்த கீதமிது அன்பே உன்னில் மூழ்கிடும் நேரமிது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆன்மா பாடும் ஆனந்த கீதமிது

அன்பே உன்னில் மூழ்கிடும் நேரமிது

என் இறைவனே உன்னில் மகிழ்வேன்

என் எழிலரசே உன்னில் வாழ்வேன்


1. தளர்கையில் சாய்ந்திட தோள் கொடுப்பாய் - என்

தனிமையில் நண்பனாய் துணை கொடுப்பாய்

உனை நான் மறந்து வாழ்வதில்லை - என்

உறவே உன்னைப் பிரிவதில்லை


2. இதயத்தின் ஆழத்தில் உனை வைத்தேன் - என்

உயிரே உன்னில் எனை வைத்தேன்

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் - என்

ஜீவனே உன்னில் வாழ்ந்திடுவேன்