மாறாதது உன் பாசமே மறையாதது உன் நேசமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மாறாதது உன் பாசமே மறையாதது உன் நேசமே

மாறாதது மாறாதது மாறாத உன் பாசமே

மறையாதது மறையாதது மறையாத உன் நேசமே

நிலையானது நிஜமானது நெஞ்சத்தில் நீங்காதது

என் நினைவெல்லாம் நிழலாடுது


1. என் அன்னையின் கருவில்

என்னை நீ என்னை நீ தெரிந்தெடுத்தாய்

உன் கண்ணின் கருவிழிப் போல்

கருத்தாய் கருத்தாய் காத்து வந்தாய்

எனை அள்ளி எடுத்து அணைத்துக் கொண்டாய்

உன் தோளில் சுமந்து நடந்து வந்தாய்

வாழ்வு முழுவதுமே இனிக்கச் செய்தாய்

வானின் மழையெனவே நின் அருளைப் பொழிந்தாய்

உன் பாசம் மாறாதது உன் நேசம் அழியாதது


2. என் உறவென்னை வெறுக்க

உறவாய் உறவாய் நீ வந்தாய்

நான் உன்னோடு இருப்பேன்

என்று நீ மட்டுமே உறுதி தந்தாய்

என் பயணம் முழுதும் தொடர்ந்து வந்தாய்

என் களைப்பு போக்க உன் மடியைத் தந்தாய்

துன்பமில்லா வாழ்வைத் தந்தாய்

இன்பம் காணும் உலகம் தந்தாய்