பாரும் தேவனே ஒரு நிமிடம் கேளும் நாதனே என் கானமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பாரும் தேவனே ஒரு நிமிடம்

கேளும் நாதனே என் கானமே

உன் உறவையே நான் தேடினேன்

உன் வருகைக்காய் தினம் வாடினேன்


1. உன் பார்வை எனக்கென்றும் சூர்யோதயம்

என் ஆசை மலர்விழிகள் அதில் விரியும்

உன் நினைவு எனக்கென்றும் சந்திரோதயம்

என் வாழ்வு அதில் மூழ்கி கவிபாடும்

நான் தேடினேன் உன் வாக்கையே

உன் இல்லமே என் சொந்தமே


2. பாதங்கள் பயணத்தில் தடுமாறுதே

பாவங்கள் குறை தீர்த்து எனைத் தாங்குமே

பயணங்கள் வழிமாறி இருளானதே

சலனங்கள் தீர்த்தெந்தன் வழியாகுமே

நான் பார்க்கிறேன் ஒளிதீபமே

நான் போகிறேன் வழிகாட்டுவீர்