இயேசு இயேசு என்று அழைத்து பேசு பேசு உன் கதையை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு இயேசு என்று அழைத்து

பேசு பேசு உன் கதையை - உந்தன்

குரலைக் கேட்டு உன்னை மீட்டு

வானகம் சேர்க்கும் தேவனவர்


1. வாழ்வாய் வழியாய் உயிராய் மண்ணில்

சுடராய் அணையா ஒளியாய்

வந்தார் மாபரன் இயேசு - உயிர்

தந்துனை மீட்டார் இயேசு கல்வாரி சிகரமதில்


2. பாவிகள் நம்மை மீட்கவே உலகில்

ஆதவனாய் ஒளிர்ந்தெழுந்தார்

போதனைகள் பல தந்து - நம்மை

வேதனையில் வெற்றி பெறச் செய்தார்