ஆண்டவர் என் ஆயன் எனக்கொன்றும் குறையுமில்லை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவர் என் ஆயன்

எனக்கொன்றும் குறையுமில்லை


1. பசும்புல் மேய்ச்சலிலே

என்னை இளைப்பாறச் செய்கின்றார்

இனிய நீர் அருவிக்கென்னை அழைத்துச் சென்றருள் புரிந்தார்


2. கருணையும் அருளும் என்றும்

இனி தொடரும் என் வாழ்நாளில்

ஆண்டவர் இல்லந்தனில் நாளும் குடியிருப்பேன்