தெய்வீகப் பலியில் உறவாடும் தெய்வமே உன்னோடு பலியாக நானும் இணைகின்றேன் காணிக்கை ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தெய்வீகப் பலியில் உறவாடும் தெய்வமே

உன்னோடு பலியாக நானும் இணைகின்றேன்

காணிக்கை ஏற்றிடுவாய்


1. வானம் காணும் ஒளி எல்லாம் - என்

தேவன் தந்த காணிக்கை

மேகம் சிந்தும் துளி எல்லாம் - என்

தேவன் தந்த காணிக்கை

இந்த நினைவில் எந்தன் வாழ்வை

காணிக்கை தந்தேன் உன் மலர்ப்பாதம்


2. வேதம் சொன்ன வழியெல்லாம் - என்

தேவன் தந்த காணிக்கை

பாதம் படைத்த கனியெல்லாம் - என்

தேவன் தந்த காணிக்கை