தூய ஆவியே துணையாக வருவீர் இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தூய ஆவியே துணையாக வருவீர்

இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்


1. மனதின் தீமைகளை மன்னிக்க வருவீர்

மனதின் கீறல்களை ஆற்றிட வருவீர்


2. மனதின் பாரங்களைப் போக்கிட வருவீர்

மனதின் காயங்களை ஆற்றிட வருவீர்


3. தாழ்வு மனம் நீங்கித் தேற்றிட வருவீர்

தடுமாறி நான் விழாமல் தாங்கிட வருவீர்