தூய ஆவியே துணையாய் நீர் வருவீர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தூய ஆவியே துணையாய் நீர் வருவீர்

இறை வல்லமையும் இறை ஞானத்தையும்

நிறைவாய் என்னில் பொழிந்தருள்வீர் (2)

வாரும் வாருமே என்னில் நிறைவாய் வாருமே - 2


1. பகைமையை நான் அழிக்க நல் அன்பைத் தாருமே

மன்னிப்பில் தினம் வளர நல்ல மனதினைத் தாருமே

நீதி நேர்மை உண்மை வழியில் நடத்திட வாருமே - 2

வாரும் வாருமே என்னில் நிறைவாய் வாருமே - 2


2. அமைதியில் நான் வாழ உன் கனிகளால் நிரப்புமே

மகிழ்வுடன் பணி செய்ய உமதாற்றலைத் தாருமே

தாழும் போதும் விழும் போதும் தாங்கிட வாருமே - 2

வாரும் வாருமே என்னில் நிறைவாய் வாருமே—2