அகிலம் படைத்த ஆண்டவனே அனைத்தையும் தருகின்றோம் ஆற்றல் நிறைந்த அகிலவனே அனைத்தையும் தருகின்றோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அகிலம் படைத்த ஆண்டவனே

அனைத்தையும் தருகின்றோம்

ஆற்றல் நிறைந்த அகிலவனே

அனைத்தையும் தருகின்றோம் (2)

தருவோம் தருவோம் தந்து கொண்டிருப்போம்

இதயத்தின் துடிப்பு இருக்கும் வரை (2)


1. குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல்

விளைச்சலைத் தருகின்றோம்

பாலை போன்ற எங்கள் மனதின் வறட்சியைத் தருகின்றோம் (2)

நிறைவாய்க் கொடுத்தால் நிறைவாய்க் கிடைக்கும்

என்பதை நம்புகிறோம் (2)


2. கதிரவன் ஒளிபோல் கடலின் வளம் போல்

நிறைகளைத் தருகின்றோம்

இருள்போல் எங்கள் இதயத்தில் இருக்கும்

குறைகளைத் தருகின்றோம் (2)

நல்லது கொடுத்தால் நல்லது கிடைக்கும் என்பதை நம்புகிறோம்