அன்போடு வந்தோம் காணிக்கை தந்தோம் கனிவோடு ஏற்பாய் ஆண்டவரே உம் பலியோடு சேர்ப்பாய் தூயவனே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்போடு வந்தோம் காணிக்கை தந்தோம்

கனிவோடு ஏற்பாய் ஆண்டவரே

உம் பலியோடு சேர்ப்பாய் தூயவனே (2)


1. பொன்னான வாழ்வை புடமிட்டு வைத்தோம்

பூவாக மணம் வீச வைத்தோம் ஆ ... (2)

புதிரான வாழ்வே எதிரானதாலே -2

பொலிவாகச் செய்வாய் ஆண்டவனே

உம் அருளோடு அணைப்பாய் மாபரனே


2. அருளான வாழ்வு இருளானதாலே

திரியாக எமை ஏற்றி வைத்தோம் (2)

திரியாகக் கருகி மெழுகாக உருகி - 2

பலியாக வைத்தோம் ஆண்டவனே

புது ஒளியாக மாற்றும் தூயவனே