சதா சகாய மாதா சதா சகாயம் செய்யும் மாதா தினந்தோறும் யாரும் வேண்டினாலும் இல்லை என்றாத மாதா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சதா சகாய மாதா சதா சகாயம் செய்யும் மாதா

தினந்தோறும் யாரும் வேண்டினாலும் இல்லை என்றாத மாதா


1. ஆதி பிதா ஆனவரின் அன்பான புத்திரியே

ஜோதி சுடர் தேவன் திரு தாயான உத்தமியே -2


2. பாவிகளின் ஆதரவே ஆவியில் ஆலயமே -2

நெஞ்சில் நிறை ஓவியமே நித்தமும் ஆனந்தமே