சதா சகாய மாதா சத்திய தெய்வத் தாயே நின் மக்கள் எங்களுக்காய் மன்றாட வேண்டுமம்மா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சதா சகாய மாதா சத்திய தெய்வத் தாயே

நின் மக்கள் எங்களுக்காய் மன்றாட வேண்டுமம்மா (2)


1. துன்பத்தில் வாடும் மக்கள் ஆயிரம் ஆயிரமாய் - 2

கண்ணீர் கணவாய் நின்று உம்மை யாம் கெஞ்சுகிறோம்


2. இதோ உன் அன்னை என்று என் மீட்பர் இயேசு சொன்னார் - 2

இம்மையில் எம்மைத் தேற்ற உன்னையன்றி யாரம்மா