எழுந்து நடந்திட வேண்டும் உன் வாழ்வின் சுமையை தோளில் சுமந்து எழுந்து நடந்திட வேண்டும் மனமே துணிந்து நடந்திட வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எழுந்து நடந்திட வேண்டும் - 2

உன் வாழ்வின் சுமையை தோளில் சுமந்து

எழுந்து நடந்திட வேண்டும் மனமே

துணிந்து நடந்திட வேண்டும்


1. பொன்னுமில்லை பொருளுமில்லை எந்தன் கையிலே

என்னுள் உறையும் இறைவன் தந்திடும் உறுதி நெஞ்சிலே (2)

அந்த உறுதி தந்த துணையில் நானும் துணிந்தே செல்கிறேன் (2)

உன்னுள் அந்த தீபம் உண்டு துணிந்தே செல்லுவாய் - 2


2. விழுகின்ற விதைதான் தளிராய் மலரும் இதுதான் உண்மையே

விழுவதும் எழுவதும் வாழ்வின் நியதி உணர்ந்தால் நன்மையே(2)

எந்த இலட்சிய வாழ்விலும் இந்நிலை தொடரும்

உணர்வாய் உள்ளமே (2)

உறுதியில் நிலைத்து வாழ்வை எதிர்கொள்

உயிர்ப்பாய் திண்ணமே - 2