சின்ன இதயம் திறந்துள்ளேன் என்னோடு பேச வா உன் மொழி கேட்க வந்தேன் என்னோடு பேச வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சின்ன இதயம் திறந்துள்ளேன் என்னோடு பேச வா

உன் மொழி கேட்க வந்தேன் என்னோடு பேச வா 2


1. என் உள்ளத்தில் கறையுண்டு குறைகள் பல உண்டு

உன் மொழியில் நிறையுண்டு இதய சுகமுண்டு (2)

இறைவனே நீரே எந்தன் நம்பிக்கை

என் வாழ்விலே என்றும் நீ துணை


2. என் உள்ளத்தில் சுமையுண்டு விழிநீ சோகமுண்டு

உன் வரவில் சுவையுண்டு இனிய வாழ்வுண்டு (2)

இறைவனே ...