சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள் (2)

சுமைகள் எனக்குத் தாருங்கள் எனது அன்பில் வாழுங்கள் -2

உள்ளத்தில் தாழ்ச்சியும் அமைதியும் உள்ளவன்

என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள்


1. பகைவர்களை அன்பு செய்யுங்கள்

உம்மை வெறுப்போர்க்கு நன்மை புரியுங்கள் (2)

சபிப்போர்க்கு ஆசி கூறுங்கள் -2

உம்மை வதைப்போர்க்காய் என்றும் வேண்டுங்கள் - 2


2. எளியவர்க்கு என்றும் உதவுங்கள்

அன்பு இறைமக்களாய் என்றும் திகழுங்கள் (2)

ஏழைகளை அன்பு செய்யுங்கள் -2

அவர் ஏற்றம்பெற என்றும் உழையுங்கள் - 2