தான்த்தும் ஏர்கோ ஸாக்ரமென்த்தும் வெனரேமுர் ஸெர்னூயி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தான்த்தும் ஏர்கோ ஸாக்ரமென்த்தும்

வெனரேமுர் ஸெர்னூயி

எத் ஆன்த்திக்வும் தோக்குமென்த்தும்

நோவோ ஸேதாத் ரித்தூயி

ப்ரேஸ்தாத் ஃபீதெஸ் சுப்லமென்த்தும்

ஸென்சூவும் தெஃபெக்த்தூயி


1. ஜெனித்தோரி ஜெனித்தோக்வே

லாவுஸ் எத் யூபிலாத்ஸியோ

ஸாலுஸ் ஓனோர் வீர்த்துஸ் க்வோக்வே

ஸித் எத் பெனதீச்சியோ

ப்ரோச்செதென்த்தி அபுத்ரோக்வே

கொம்ப்பார் ஸித் லௌதாத்ஸியோ - ஆமென்

---------------------

TANTUM ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.


Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. -Amen.


-------------------

DOWN in adoration falling,

Lo! the sacred Host we hail,

Lo! oe'r ancient forms departing

Newer rites of grace prevail;

Faith for all defects supplying,

Where the feeble senses fail.


To the everlasting Father,

And the Son Who reigns on high

With the Holy Spirit proceeding

Forth from each eternally,

Be salvation, honor blessing,

Might and endless majesty. -Amen.