ஆவே மாரீஸ் ஸ்தெல்லா தெயி மாத்தர் ஆல்மா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆவே மாரீஸ் ஸ்தெல்லா

தெயி மாத்தர் ஆல்மா

அத்குவே செம்ப்பர் வீர்கோ

ஃபெலிக்ஸ் சேலி போர்த்தா

ஆவே ஆவே ஆவே மரியா


1. ஸ{மென்ஸ் இல்லுத் ஆவே

கபிரியேலிஸ் ஓரே

ஃபுந்தா நோஸ் இன் பாச்சே

முத்தான்ஸ் ஏவே நோமென்


2. ஸோல்வே வின்க்ளா ரேயிஸ்

ப்ரொஃபெர் லூமென் சேச்சிஸ்

மாலா நோஸ்த்ரா பெல்லே

போனா குங்த்தா போஸ்ச்சே


3. மோன்ஸ்த்ரா தே எஸ்ஸே மாத்ரெம்

சூமத் பெர்த்தே ப்ரேச்செஸ்

க்குயி ப்ரோ நோபிஸ் நாத்துஸ்

தூலித் எஸ்ஸே தூவுஸ்


4. வீர்கோ சிங்கூலாரிஸ்

இன்த்தெர் ஓம்னெஸ் மீத்திஸ்

நோஸ் குல்பிஸ் சோலூத்தோஸ்

மீத்தெஸ் ஃபாக் எத் காஸ்த்தோஸ்


5. வீத்தாம் ப்ரேஸ்த்தா பூராம்

ஈத்தெர் பாரா தூத்தும்

உத் வீதென்த்தெஸ் இயேசும்

செம்ப்பர் கொல்லேத்தேமுர்


6. ஸித் லாவுஸ் தேயோ பாத்ரி

ஸ{ம்மோ கிறிஸ்தோ தேக்குஸ்

ஸ்பிரித் தூயீ ஸாங்த்தோ

த்ரிபுஸ் ஓனோர் ஊனுஸ் - ஆமென்