தே தேயும் லௌதாமுஸ் தே தோமினும் கொன்ஃபித்தேமுர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தே தேயும் லௌதாமுஸ்

தே தோமினும் கொன்ஃபித்தேமுர்.

தே எத்தேர்னும் பாத்ரெம் ஓம்னிஸ் தேரா வெனெராத்துர்.

தீபி ஓம்னெஸ் ஆஞ்ஜெலி,

தீபி சேலி எத் ஊனிவெர்ஸே பொத்தெஸ்தாத்தெஸ்É

தீபி கெருபிம் எத் ஸெராஃபிம்

இன்செஸ்ஸாபிலி வோச்சே ப்ரோக்ளாமாந்த்.

ஸாங்க்த்துஸ், ஸாங்க்த்துஸ், ஸாங்க்த்துஸ்

தோமினுஸ் தேயுஸ் ஸாபாவோத்.


-------------------------------------


இறைவா உம்மை வாழ்த்துகின்றோம்

ஆண்டவர் நீரெனப் போற்றுகிறோம்

நித்திய தந்தாய் உமை என்றும்

இத்தரை எல்லாம் வணங்கிடுமே.

விண்ணும் விண்ணக தூதர்களும்

விண்ணின் மாண்புறு ஆற்றல்களும்

செரபீம் கெரபீம் யாவருமே

சேர்ந்துமக் கென்றும் பண்ணிசைப்பர்.

தூயவர் தூயவர் தூயவராம்

நாயகன் மூவுலகாள் இறைவன்

மாட்சிமை மிக்க உம் மகத்துவத்தால்

வானமும் வையமும் நிறைந்துள்ளன.

அப்போஸ்தலரின் அருள் அணியும்

இறைவாக்கினரின் புகழ் அணியும்

மறைசாட்சியரின் வெண்குழுவும்

நிறைவாய் உம்மைப் போற்றிடுமே.

இத்தரை எங்கும் திருச்சபையும்

பக்தியாய் உம்மை ஏற்றிடுமே

பகருதற்குரிய மாண்புடையோய்

தகைசால் தந்தாய் தாள் பணிந்தோம்.

உம் ஒரே திருமகன் இயேசுவையும்

எம் இறையெனப் புகழ்ந்தேற்றுகிறோம்

தேற்றரவெமக்குத் தருபவராம்

தூய உம் ஆவியைத் துதிக்கின்றோம்.

வேந்தே மாண்புயர் கிறிஸ்துவே, நீர்

தந்தையின் நித்திய மகனாவீர்

மண்ணுயிர் மீட்க மனங்கொண்டு

கன்னியின் வயிற்றில் கருவானீர்.

சாவின் கொடுக்கை முறித்தழித்து

பாவிகள் எமக்கு வான் திறந்தீர்

இறுதி நாளில் நடுத்தீர்க்க வருவீர்

என யாம் ஏற்கின்றோம்.

உம் திருஇரத்தம் மீட்ட எம்மை

அன்பாய் காத்திட வேண்டுகின்றோம்

முடியா மகிமையில் புனிதருடன்

அடியார் எம்மையும் சேர்த்திடுவீர்.Te Deum laudamus:

te Dominum confitemur.

Te aeternum Patrem

omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli;

tibi caeli et universae Potestates;

Tibi Cherubim et Seraphim

incessabili voce proclamant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus Sabaoth.


Pleni sunt caeli et terra

maiestatis gloriae tuae.

Te gloriosus Apostolorum chorus,

Te Prophetarum laudabilis numerus,

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum

sancta confitetur Ecclesia,

Patrem immensae maiestatis:

Venerandum tuum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriae, Christe.


Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem,

non horruisti Virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo,

aperuisti credentibus regna caelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni:

quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.


Salvum fac populum tuum,

Domine, et benedic hereditati tuae.

Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies benedicimus te;

Et laudamus Nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua,

Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi:

non confundar in aeternum.


====================


HOLY God, we praise Thy Name

Lord of all we bow before Thee;

all on earth Thy scepter claim,

all in heaven above adore Thee;

Infinite Thy vast domain,

everlasting is Thy reign.


HARK, the loud celestial hymn

angel choirs above are raising;

Cherubim and Seraphim

in unceasing chorus praising,

fill the heavens with sweet accord;

Holy, Holy, Holy Lord!


LO, the Apostolic train

Join, Thy sacred name to hallow:

prophets swell the loud refrain,

and the white-robed Martyrs follow;

and, from morn till set of sun,

through the Church the song goes on.


HOLY Father, Holy Son,

Holy Spirit, Three we name Thee,

While in essence only One,

undivided God we claim Thee:

and, adoring, bend the knee

while we own the mystery.


THOU art King of glory, Christ:

Son of God, yet born of Mary;

for us sinners sacrificed,

and to death a tributary:

first to break the bars of death,

Thou has opened heaven to faith.


FROM Thy high celestial home,

Judge of all, again returning,

we believe that Thou shalt come

in the dreaded Doomsday morning;

when Thy voice shall shake the earth,

and the startled dead come forth.


THEREFORE do we pray Thee, Lord:

help Thy servants whom, redeeming

by Thy Precious Blood out-poured,

Thou hast saved from Satan's scheming.

Give to them eternal rest

in the glory of the Blest.


SPARE Thy people, Lord, we pray,

by a thousand snares surrounded:

keep us without sin today,

never let us be confounded.

Lo, I put my trust in Thee;

never, Lord, abandon me.