ஆர் இவர் ஆராரோ இந்த அவனியோர் மாதிடமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆர் இவர் ஆராரோ - இந்த

அவனியோர் மாதிடமே

ஆனடை குடிலிடை மோனமாய் உதித்த - இவ்

வற்புத பாலகனார்


1. பாருரு வாகுமுன்னே - இருந்த

பரப்பொருள் தானிவரோ

சீருடன் புவிவான் அவை பொருள் யாவையுஞ்

சிருஷ்டித்த மாவலரோ


2. மேசியா இவர்தானோ - நம்மை

மேய்த்திடும் நரர்கோனோ

ஆசையாய் மனிதருக் காய் மரித்திடும் - அதி

அன்புள்ள மனசானோ


3. தித்திக்குந் தீங்கனியோ - நமது

தேவனின் கண்மணியோ

மெத்தவே உலகிருள் நீக்கிடும் அதிசய

மேவிய விண்ணொளியோ


4. பட்டத்துத் துரைமகனோ - நம்மைப்

பண்புடன் ஆள்பவனோ

கட்டளை மீறிடும் யாவர்க்கும் மன்னிப்புக்

காட்டிடுந் தாயகனோ


5. ஜீவனின் அப்பமோதான் - தாகம்

தீர்த்திடும் பானமோதான்

ஆவலாய் ஏழைகள் அடைந்திடும் அடைக்கல

மானவர் இவர்தானோ