ஒப்பில்லா திரு இரா இதில்தான் மா பிதா இயேசு மைந்தனை லோகத்துக்கு மீட்பராக அனுப்பினது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒப்பில்லா திரு இரா இதில்தான் மா பிதா

இயேசு மைந்தனை லோகத்துக்கு மீட்பராக அனுப்பினது

அன்பின் அதிசயமாம் அன்பின் அதிசயமாம்


1. ஒப்பில்லா திரு இரா யாவையும் ஆளும் மா

தெய்வ மைந்தனார் பாவிகளை

மீட்டு விண்ணுக்குயர்த்த தம்மை

எத்தனை தாழ்த்துகிறார் எத்தனை தாழ்த்துகிறார்


2. ஒப்பில்லா திரு இரா ஜென்மித்தார் மேசியா

தெய்வ தூதரின் சேனைகளை

நாமும் சேர்ந்து பராபரனை

பூரிப்பாய் ஸ்தோத்தரிப்போம் பூரிப்பாய் ஸ்தோத்தரிப்போம்