சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் சருவ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம்

தரை கடல் உயிர் வான் சகலமும் படைத்த

தயாபர பிதாவே நமஸ்காரம்


1. திரு அவதாரா நமஸ்காரம்

ஜெகத் திரட்சகனே நமஸ்காரம்

தரணியின் மனுடர் உயிர் அடைந்தோங்க

தருவினில் மாண்டோய் நமஸ்காரம்


2. பரிசுத்த ஆவியே நமஸ்காரம்

பரம சற்குருவே நமஸ்காரம்

அரூபியாய் அடியார் அகத்தினில் வசிக்கும்

அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம்


3. முத்தொழி லோனே நமஸ்காரம்

மூன்றிலொன் றோனே நமஸ்காரம்

கர்த்தாதி கர்த்தா கருணா சமுத்திரா

நித்ய திரியேகா நமஸ்காரம்