நிறையருள் வாழ்வு பயணத்திலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நிறையருள் வாழ்வு பயணத்திலே

பேரணியாய் நாம் செல்வோம்

இறைவனின் தியாக பலியினிலே

கலந்திடவே நாம் இணைவோம் (2)


1. அவனியிலே இறைவனுக்காய்

அர்ப்பணம் செய்தவர் பேறுபெற்றோர் - எனும்

அருட்சான்று பகர்ந்திடவே அன்பர்களே ஒன்று கூடிடுவோம் (2)

அன்பு உள்ளங்கள் நாம் இணைவோம்

இன்ப வெள்ளத்தில் நனைந்திடுவோம் (2)


2. அன்பரசை அகிலமெங்கும்

பரவிடச் செய்பவர் பேறுபெற்றோர் - அந்த

அருள் வாழ்வு பரவிடவே தீபங்களாய் நின்று எரிந்திடுவோம் (2)

உண்மை தெய்வத்தை நாம் தொழுவோம்

விண்ணின் செல்வத்தில் திளைத்திடுவோம் (2)