நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு

நன்றியின் பலியைச் செலுத்திட வாரீர் -2

நன்மைகள் நாமே அடைவோம் வாரீர்


1. உள்ளத்தைத் தருவது திருப்பலியாம்

உடைந்ததென்றால் அது பெரும்பலியாம் (2)

கொடைகள் பெறுவது தகும் வழியாம் -2

குறையினைப் போக்கும் கோவழியாம்


2. வானத்தை நோக்கிடும் நறும் புகைபோல்

வாருங்கள் உள்ளத்தை எழுப்பிடுவோம் (2)

அனைத்தையும் அன்புடன் கொண்டு வந்தோம் -2

ஆண்டவன் திருமுன் படைத்திடுவோம்