ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா ஜெபத்தின் வாஞ்சை தந்தருள்வாய்


ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா

ஜெபத்தின் வாஞ்சை தந்தருள்வாய்

ஜெபத்திலே தரித்திருந்து

ஜெபத்தின் மேன்மை காணச் செய்வீர்

ஜெபமே ஜீவன் ஜெபம் ஜெயம்

ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம்


1. ஊக்கத்துடனே ஓர் முகமாய்

வாக்குத்தத் தத்தைப் பற்றிக் கொண்டு

நோக்கத்தை எல்லாம் நேர்மையாக்கி

கேட்கும்படி கிருபை செய்வீர்


2. ஆகாத நோக்கம் சிந்தனையை

அகற்றும் எங்கள் நெஞ்சை விட்டு

வாகன தாக்கும் மனசெல்லாம்

வல்லமையோடு வேண்டிக் கொள்வோம்


3. இடைவிடாமல் ஜெபம் செய்ய

இடையூறெல்லாம் நீக்கி விடும்

சடைப்பில்லாமல் உந்தன் பாதம்

கடைசி மட்டும் காத்திருப்போம்