ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே

புது நினைவுகள் எழுகின்றன

அந்த நினைவுகளின் புது வருகையிலே

நம் நெஞ்சங்கள் நிறைகின்றன ஆ... (2)


1. அன்பான மகனைப் பலிகொடுத்த

ஆபிரகாம் இங்கே தெரிகின்றார் (2)

பண்பான ஆட்டினைப் பலியீந்த ஆபேலும் இங்கே தெரிகின்றார்


2. எருசலேம் ஆலயம் நுழைந்தவுடன்

இயேசுவும் அங்கே மொழிந்தாரே (2)

என் வீடு இது செப வீடு வன்கள்வர் குகையாய் மாற்றாதீர்