இன்னொரு நாள் மலர்கிறது இன்னொரு நாள் விடிகிறது இன்னும் என்னை நேசிக்கிறாய் நன்றி நன்றி இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இன்னொரு நாள் மலர்கிறது இன்னொரு நாள் விடிகிறது

இன்னும் என்னை நேசிக்கிறாய் நன்றி நன்றி இறைவா -2

நன்றி நன்றி இறைவா -2


1. எங்கே நான் சென்றாலும் என்னோடு இருக்கின்றாய்

எங்கே நான் பறந்தாலும் என்னோடு நீ வருகின்றாய் (2) - 2


2. காலங்கள் கடந்தாலும் ஞாலங்கள் அழிந்தாலும்

தாயும் என்னை மறந்தாலும் நீயோ என்னை நேசிக்கின்றாய்(2)-2