அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில் இணைக்குது ஆனந்தம் கண்டு ஆசையைத் தகர்க்கும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில் இணைக்குது

ஆனந்தம் கண்டு ஆசையைத் தகர்க்கும்

சின்னஞ்சிறு அப்பமிது சிந்திக்க வைக்குது

வெள்ளை நிற அப்பமிது விண்ணகத்தைத் தருவது

அப்பமிது அப்பமிது


1. சுமைகளை வருந்தி சுமந்திடும் போது

தாங்கிடும் மனம் தரும் அப்பமிது

வலுவினை இழந்து விழுந்திடும் போது

இளைப்பாற்றி தருகின்ற அப்பமிது

என் சுமை எளிது என் நுகம் இனிதென

தேறுதல் தருகின்ற அப்பமிது (2) அப்பமிது அப்பமிது


2. நோய்களில் நானும் நொடிந்திடும் போது

பாயினின்றெழுப்பிடும் அப்பமிது

அலகையின் சோதனை அனைத்தையும் தனியே

வென்றிட பலம்தரும் அப்பமிது

தண்ணீரில் நானும் மூழ்கிடும்போது

ஆறுதல் தருகின்ற அப்பமிது - (2) அப்பமிது அப்பமிது