வருகின்றோம் இந்நாளில் நன்றி காணிக்கை தருகின்றோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வருகின்றோம் இந்நாளில் நன்றி

காணிக்கை தருகின்றோம் (2)

கரம் பற்றி நடந்திடும் என் தலைவா

என் கிண்ணம் நிரம்பிடச் செய்திடுவாய்


1. உழைப்பினை எடுத்து வந்தோம் உமக்கு அதன்

பலன்தனை அர்ப்பணித்தோம்

மனிதத்தை வளர்த்திடவே நாங்கள் உந்தன்

தியாகத்தை வாழ்ந்திடுவோம்

இறைவா என் இறைவா உன் மலரடி பாதம் பணிந்திடுவோம் -2

குறைகளை நீக்கி ஏற்றிடுவாய்

ஒளிர்ந்திடும் சுடராய் மாற்றிடுவாய்


2. ஏழைகள் உயர்ந்திடவே என்றும் எங்கள்

வாழ்வினைப் பகிர்ந்தளித்தோம்

சமநிலை தோன்றிடவே எங்கும் பாவப்பிரிவினை மீட்டிடுவோம்

உயிரே என் உறவே புது வசந்தம் விரைவில் மலர்ந்திடவே -2

ஏழையின் துயரம் போக்கிடவே

ஏற்றிடு எங்களின் காணிக்கையை