என்னகத்தில் உனையழைத்தேன் என்னில் எரிகின்ற சுடராவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னகத்தில் உனையழைத்தேன்

என்னில் எரிகின்ற சுடராவாய்

என்னை நிதம் ஆட்கொள்ள வந்திடுவாய் என் இறைவா (2)


1. என் உயிராய் உன்னை நான் உணர்ந்தேன்

என்னை ஏற்றிட எழுந்தருள்வாய்

என் பழி பாவம் நீக்கி என்னை உன்னில் இணைத்திட வா - 2


2. இருள் சூழும் என் இதயம் உன் அருளினில் திளைத்திட வா

உன்வழி நாளும் வாழ்ந்திடவே

இன்று என்னில் எழுந்திடுவாய் - 2