உன்னோடு நான் விருந்துண்ண வேண்டும் உன் வீட்டில் நான் குடிகொள்ள வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னோடு நான் விருந்துண்ண வேண்டும்

உன் வீட்டில் நான் குடிகொள்ள வேண்டும்

உன் அன்பில் நான் உறவாட வேண்டும் (2) உன்னோடு நான்


1. என் வாழ்விலே இது ஒரு பொன்னாள்

என் அகமதிலே நீ வரும் திருநாள் (2)

உன் அன்புக்காய் அனைத்தையும் இழப்பேன் -2

மன்னவன் உனக்காய் என்னையே கொடுப்பேன்


2. பொருட் செல்வமே என் கடவுள் என்று

ஏழையின் பொருளை எனக்கெனப் பறித்தேன் (2)

மனம் மாறினேன் மகிழ்வடைந்தேன் நான் -2

பன்மடங்காக ஏழைக்குக் கொடுப்பேன்


3. என் பாவத்தை மன்னிக்க வருவாய்

என் உளமதிலே அமைதியைத் தருவாய் (2)

என் இதயத்திலே வாழ்ந்திட வருவாய் -2

என் வீட்டிற்கு மீட்பினைத் தருவாய்