என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே எல்லாமும் நீயாக வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

எல்லாமும் நீயாக வேண்டும் - எந்தன்

எல்லாமும் நீயாக வேண்டும் (2)

சோகங்கள் ஆறாமல் நான் வாடும் போது

தாயாக நீ மாற வேண்டும் (அன்புத்) - 2


1. பாரங்கள் தாங்காமல் சாய்கின்ற போது

பாதங்கள் நீயாக வேண்டும் (எந்தன்) - 2

பாவங்கள் கடலாகி நான் மூழ்கும் போது

ஓடங்கள் நீயாக வேண்டும் (வரும்) - 2


2. போராட்டம் சூழ்ந்தென்னைத் தீவாக்கும் போது

பாலங்கள் நீயாக வேண்டும் (இணை) 2

தீராத ஆர்வத்தில் நான் தேடிப் பயிலும்

பாடங்கள் நீயாக வேண்டும் (மறைப்) - 2