எந்தன் நெஞ்சம் பாடும் உந்தன் கவிதை ஆயிரம் எந்தன் வாழ்வில் காண்பேன் உந்தன் கொடைகள் ஆயிரம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எந்தன் நெஞ்சம் பாடும் உந்தன் கவிதை ஆயிரம்

எந்தன் வாழ்வில் காண்பேன் உந்தன் கொடைகள் ஆயிரம் (2)

உன்னைப் பார்த்தேன் உன்னில் மகிழ்வேன் - தினம்

உந்தன் புகழைப் பாடிப்பாடி உள்ளம் மகிழுவேன்

நன்றி இறைவா -2 நன்றி நன்றி நன்றி இறைவா


1. சுரமிசைக்கும் யாழாக எனை மீட்டினாய்

சுகமான நினைவுகளில் எனை நடத்தினாய் (2)

நெஞ்சம் பாடும் உனைப் பாடும்

உனது நினைவு எனது நெஞ்சம் மகிழ்ந்து பாடிடும் - நன்றி...


2. மணம் வீசும் மலராக எனை மாற்றினாய்

மதியாகும் அகல் போல எனை ஏற்றினாய் (2)

குறை நீங்கும் நலமாகும்

உனது வழியில் எனது நெஞ்சம் ஆடிப்பாடிடும் - நன்றி...