எந்நாளும் நான் ஆண்டவரைப் போற்றுவேன் எப்போதும் நான் அவர் புகழைப்பாடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எந்நாளும் நான் ஆண்டவரைப் போற்றுவேன்

எப்போதும் நான் அவர் புகழைப்பாடுவேன்

போற்றிடுதே புகழ்ந்திடுதே என் ஆன்மா

தினம் பணிந்திடுதே மகிழ்ந்திடுதே அவர் பாதமே


1. என் உள்ளம் பெருமை கொள்ளுதே

எளியவர் உள்ளம் துள்ளுதே

எல்லோரும் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

என்றுமே மகிழ்ந்து போற்றுங்கள்

தினம் பணிந்திடுவோம் மகிழ்ந்திடுவோம் அவர் பாதமே

இயேசு இயேசு இயேசுவே -4


2. உன் துணை வேண்டி நிதம் நாடினேன்

தூயவர் நாமம் சாற்றுவேன்

துன்பத்தில் நான் துவண்டாலும்

துணிவாய் உனைப் போற்றுவேன்

தினம் பணிந்திடுவோம் ... ...