எந்தன் நாவில் புதுப்பாடல் எந்தன் இயேசு தருகின்றார் ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எந்தன் நாவில் புதுப்பாடல் எந்தன் இயேசு தருகின்றார்(2)-2

ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன்

உயிருள்ள நாள் வரையில் - அல்லேலூயா (2)


1. பாவ இருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில்

தேவனவர் தீபமாய் என்னைத் தேற்றினார் (2)


2. வாதை நோயும் வந்தபோது வேண்டல் கேட்டிட்டார்

பாதைக் காட்டி துன்பமெல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார் (2)


3. சேற்றில் வீழ்ந்த என்னை அவர் தூக்கியெடுத்தார்

நாற்றமெல்லாம் ஜீவரத்தம் கொண்டு மாற்றினார் (2)


4. தந்தை தாயும் நண்பர் உற்றார் யாவுமாகினார்

நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் மேன்மை சொல்லுவேன் (2)