வந்துபாரும் எம் இறைவா வந்து பாரும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வந்துபாரும் எம் இறைவா வந்து பாரும் - 3

அமைதி வாழ்வு குலைந்து போன

யாழ்ப்பாணத்தின் அலங்கோலம் - வந்துபாரும்...


1. உமது மக்களும் அவர்கள் மண்ணும்

தீக்கிரையாய் போன நிலையை - வந்துபாரும்...


2. மீன்கள் பாட கலைவளர்த்த

மட்டுநகர் பட்ட கோலம் - வந்தது - வந்துபாரும்...


3. நாளும் ஒன்றாய் வாழ்ந்த இனம்

சூழ்ச்சியனால் பிரியும் நிலையை - வந்துபாரும்...


4. வீடிழந்து நிலமிழந்து ஊர் பிரிந்த

மக்கள் படும் துயரை - வந்துபாரும்...