யார் என்னைக் கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிடமாட்டார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


யார் என்னைக் கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிடமாட்டார் -2

கைவிடமாட்டார் -2 கைவிடவேமாட்டார் (இயேசு) -2

தாயும் அவரே தந்தையும் அவரே -2

தாலாட்டுவார் சீராட்டுவார் -2


1. வேதனை துன்பம் நெருக்கும்போதெல்லாம் -2

வேண்டிடுவேனே காத்திடுவாரே -2

எனக்காகவே மனிதனானார் -2 எனக்காகவே பாடுபட்டார் -2


2. ஆவியினாலே அபிசேகம் செய்து -2

அன்பு வசனத்தால் நடத்துகின்றாரே -2

எனக்காகவே காயப்பட்டார் -2 என் நோய்கள் சுமந்து கொண்டார்-2