ஐயையா நான் வந்தேன் தேவ ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஐயையா நான் வந்தேன் - தேவ

ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன்


1. துய்யன் நீர் சோரி பாவி எனக்காய்ச் சிந்தித்

துஷ்டன் எனை அழைத்தீர் - தயை

செய்வோம் என்றே இதை அல்லாது போக்கில்லை

தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்


2. உள்ளக் கறைகளில் ஒன்றேனும் தானாய்

ஒழிந்தால் வருவேன் என்று - நில்லேன்

தௌ உம் உதிரம் கறை யாவும் தீர்த்திடும்

தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்


3. எண்ணம் வெளியே போராட்டங்கள் உட்பயம்

எத்தனை எத்தனையோ - இவை

திண்ணம் அகற்றி எளியனை ரட்சியும்

தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்


4. ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப் பீந்து சுத்திகரித்

தென்னை அரவணையும் - மனம்

தேற்றிக்கொண்டேன் உந்தம் வாக்குத்தத்தங்களால்

தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்


5. மட்டற்ற உம் அன்பினாலே தடை ஏதும்

மாறி அகன்றதுவே - இனி

திட்டமே உந்தம் உடைமை யான் என்றென்றும்

தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்