தந்திட்ட பொருட்கள் யாவையும் எடுத்து தந்தோம் தந்தாய் ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தந்திட்ட பொருட்கள் யாவையும் எடுத்து

தந்தோம் தந்தாய் ஏற்றிடுவாய் (2)


1. வழங்கிட கனியோ உணவோ இன்றி

வாடிடும் வறியோர் பலர் இறைவா (2) - வெறும்

விழிநீர் வியர்வை வேதனை அன்றி

வேறெதும் அல்லா நிலை இறைவா


2. உனக்கென என்னை வழங்கிடும் வேளை

உன்னருள் இவர்க்காய்க் கேட்கின்றோம் (2) - எங்கள்

மனம் பொருள் ஆற்றல் அனைத்தையும் இவர்தம்

மனத்துயர் நீங்க படைக்கின்றோம்